Dòng tiền của dự án đầu tư

Đầu tư dài hạn cũng có nghĩa là bỏ tiền ra ở hiện tại để hy vọng tương lai sẽ thu được các khoản thu nhập nhiều hơn. Do vậy, trên góc độ tài chính, đầu tư là 1 quá trình phát sinh các dòng tiền chi ra và dòng tiền thu vào. Một dự án đầu tư cũng có thể được mô tả và định lượng được dưới dạng các dòng tiền, chẳng hạn 1 dự án đầu tư A bỏ vốn đầu tư ngay 1 lần là CF0 và dự kiến thu được các khoản tiền ở các năm trong tương lai CF1, CF2, CF3… CFn-1, CFn. Dự án đó có thể được mô tả dưới dạng sau:

Năm                             0         1         2        3  ……… n-1        n

Dòng tiền của dự án  CF0    CF1    CF2   CF3           CFn-1   CFn

Như vậy, trong quá trình đầu tư sẽ xuất hiện dòng tiền chi và dòng tiền thu vào:

+Dòng tiền chi ra (hay dòng tiền ra) là dòng tiền xuất ra để thực hiện đầu tư có thể gọi là dòng tiền “âm”

+Dòng tiền thu vào (hay dòng tiền vào) là dòng tiền nhập vào từ thu nhập do đầu tư đưa lại có thể gọi là dòng tiền “dương”. Số lượng và thời điểm phát sinh các khoản chi, thu tiền trong quá trình thực hiện đầu tư là những thông số hết sức quan trọng liên quan đến việc đánh giá hiệu quả kinh tế và lựa chọn việc đầu tư.

Việc xác định dòng tiền ra và dòng tiền vào của đầu tư là vấn đề khó khăn và phức tạp, nhất là việc xác định dòng tiền vào. Độ chính xác của việc xác định dòng tiền ảnh hưởng rất lớn đến quyết định đầu tư.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • dòng tiền dự án là gì
  • ,