Dự toán ngân sách theo khoản mục và công việc

1. Lập ngân sách theo khoản mục: Lập ngân sách theo khoản mục thường được áp dụng cho các bộ phận chức năng vì bộ phận gián tiếp trong ban quản lý dự án. Theo phương pháp này, việc dự toán được tiến hành trên cơ sở thực hiện năm trước và cho từng khoản mục chi tiêu, sau đó tổng hợp lại theo từng đơn vị hoặc các bộ phận khác nhau của tổ chức.

2. Dự toán ngân sách theo công việc: Ngân sách theo công việc có thể xem là loại ngân sách tác nghiệp. Việc dự toán chi phí cho các công việc chính xác, hợp lý có ý nghĩa quan trọng trong quản lý chi phí, xác định nhu cầu chi tiêu trong từng thời kỳ, góp phần thực hiện đúng tiến độ thời gian. Ngân sách công việc được lập trên cơ sở phương pháp phân tách công việc và được thực hiện qua các bước sau:

– Bước 1. chọn một hoạt động (công việc) trong cơ cấu phân tách công việc để lập dự toán chi phí.

– Bước 2. Xác định các tiêu chuẩn hoàn thiện cho công việc.

Nếu bị hạn chế về nguồn lực thì chuyển các bước sau:

– Bước 3. Xác định các nguồn lực cần thiết để thực hiện công việc.

– Bước 4. Xác định định mức từng nguồn lực phù hợp.

– Bước 5. Xem xét những tác động có thể xảy ra nếu kéo dài thêm thời gian.

– Bước 6. Tính toán chi phí thực hiện công việc đó. Nếu bị giới hạn thời gian thì chuyển các bước sau:

– Bước 3. Xác định khoảng thời gian cần thiết để thực hiện từng công việc.

– Bước 4. Trên cơ sở thời hạn cho phép, xác định mức nguồn lực và những đòi hỏi kỹ thuật cần thiết để đáp ứng tiêu chuẩn hoàn thiện công việc.

– Bước 5. Tính toán chi phí thực hiện công việc

Nếu không bị hạn chế về nguồn lực và thời gian thì chuyển các bước sau:

– Bước 3. Xác định định mức từng nguồn lực phù hợp cho công việc.

– Bước 4. Tính toán chi phí thực hiện công việc.

3. Xác định tổng dự toán: Trên cơ sở kỹ thuật phân tách công việc và sơ đồ mạng, tổng mức dự toán của dự án được xác định theo các bước sau:

– Xác định tổng chi phí trực tiếp cho mỗi công việc và hạng mục công việc.

– Dự toán quy mô các khoản mục chi phí gián tiếp. Phân bổ các loại chi phí này cho

từng công việc theo các phương pháp hợp lý.

– Tổng hợp dự toán kinh phí cho dự án.