Dự toán tiền mặt

Dự toán tiền mặt bao gồm 4 thành phần chính:

– Phần thu

– Phần chi.

– Phần cân đối thu chi.

– Phần tài chính.

a. Phần thu: bao gồm số dư tiền mặt tồn quĩ đầu kỳ cộng với tất các khoản thu tiền mặt trong kỳ.

b. Phần chi: bao gồm toàn bộ các khoản thu chi tiền mặt được dự toán, gồm chi mau nguyên vật liệu trực tiếp, chi trả lương lao động trực tiếp, các khoản chi phí sản xuất chung… ngoài ra còn có các khoản chi thuế, chi mua tài sản cố định (nếu có) hoặc chi trả tiền vay ngân hàng hoặc tiền lãi cổ phần.

c. Phần cân đối thu chi: nếu bội chi thì doanh nghiệp có kế hoạch vay tiền mặt ở ngân hàng. Nếu bội thu, doanh nghiệp có thể trả bớt các món nợ vay hoặc đem đầu tư ngắn hạn.

d. Phần tài chính: Phản ảnh một cách chi tiết việc vay và trả nợ vay, trả lãi tiền nợ vay trong kỳ để hỗ trợ cho nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp.

Dự toán tiền mặt được xây dựng theo kỳ thời gian càng ngắn càng tốt. Nhiều doanh nghiệp lập dự án tiền mặt tuần một lần, những doanh nghiệp lớn thì lập dự toán hàng ngày. Tuy nhiên, thông thường, dự toán tiền mặt được lập theo quí hoặc theo tháng.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • dự toán thu chi tiền mặt
  • ,