Giả pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về hội nhập, thương mại quốc tế

– Nâng cao nhận thức về vai trò của việc xuất khẩu hàng nông sản trong nền kinh tế thị trường trong cán bộ, giới doanh nhân, quần chúng nhân dân bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về hội nhập kinh tế quốc tế, về thương mại quốc tế cả về nội dung và đối tượng. Mặt khác, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để một bộ phận lớn các doanh nghiệp tích cực, chủ động trong tìm kiếm và phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa của nước CHDCND Lào.

  • Nâng cao năng lực dự báo, nhận biết chính sách cũng như những thay đổi trên thị trường quốc tế của các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách thương mại quốc tế, tăng cường khả năng thích ứng với bối cảnh mới của thị trường thế giới của các doanh nghiệp xuất khẩu tạo điều kiện để xuất khẩu một số mặt hàng chiến lược của nước CHDCND Lào vào các thị trường có nhiều tiềm năng.
  • Do nước CHDCND Lào đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ quản lý tập trung sang cơ chế thị trường, những hạn chế về nhân lực, tài lực đã gây cản trở đáng kể đến hiệu quả của các nỗ lực hội nhập và phát triển thị trường kể từ khi nước CHDCND Lào mở cửa.
  • Tăng cường đầu tư xã hội cho sản xuất hàng hóa xuất khẩu, ảnh hưởng đến khả năng gia tăng quy mô sản xuất và xuất khẩu. Bên cạnh đó, hiệu quả đầu tư chưa cao, còn dàn trải, khiến cơ cấu sản xuất và xuất khẩu chậm được chuyển đổi theo hướng tích cực.
  • Kết cấu hạ tầng logisitics và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp của nước CHDCND Lào nhìn chung còn yếu kém, thấp thua xa so với nhiều nền kinh tế khác. Doanh nghiệp của nước CHDCND Lào chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh doanh chưa bài bản, sức cạnh tranh yếu khi tham gia thị trường thế giới nên thường mang lại một số bất lợi cho doanh nghiệp và nền kinh tế nước CHDCND Lào.
  • Nước CHDCND Lào đang trong giai đoạn đầu hội nhập vào thị trường thế giới với xuất phát điểm về kinh tế rất thấp. Với cơ cấu kinh tế lạc hậu, thiếu nguồn lực về tài chính, nhân lực, công nghệ… để đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu.
  • Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thấp kém, lạc hậu và thiếu đồng bộ, nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, đang từng bước chuyển sang cơ chế thị trường còn bỡ ngỡ khó khăn, đội ngũ cán bộ chưa có kinh nghiệm cần bổ sung và đào tạo cho kịp yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường.

Do sản xuất trong nước chưa phát triển sản xuất kiểu tự nhiên, trình độ công nghệ thấp, thiếu tập trung, quy mô nhỏ nên các mặt hàng của nước CHDCND Lào chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của các bạn hàng. Bởi vậy, chưa đủ sức đứng vững trên thị trường thế giới. Hơn nữa, hệ thống doanh nghiệp xuất khẩu còn yếu hạn chế, khả năng tiếp cận thị trường, và năng lực tài chính còn hạn chế. Hệ thống pháp luật đang trong quá trình xây dựng để phù hợp với sự chuyển dịch nền kinh tế sang cơ chế kinh tế thị trường nên vừa thiếu-vừa không đồng bộ. Hệ thống chế biến, bảo quản phục vụ xuất khẩu còn yếu kém lại phân bố thiếu hợp lý, chất lượng chế biến không cao và chi phí sản xuất tăng.

  • Việc xây dựng chiến lược xuất khẩu dài hạn, toàn diện mới ở bước đầu, chưa có chiến lược xuất khẩu rõ ràng, nhất là chiến lược thị trường và chiến lược sản phẩm, thiếu kinh nghiệm; chưa đủ cơ sở, trình độ để xây dựng các kế hoạch, biện pháp phát triển xuất khẩu năng động, hiệu quả, cụ thể là chưa có chương trình phát triển các mặt hàng, thị trường mũi nhọn.