Giả thuyết và kỳ vọng về dấu của các biến trong mô hình nghiên cứu

Từ cơ sở lý thuyết về tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đến tăng trưởng kinh tế và các nghiên cứu thực nghiệm trước đây, luận án tập trung kiểm định các giả thuyết nghiên cứu sau:

Giả thuyết 1: nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có tác động đến tăng trưởng kinh tế.

Giả thuyết 2: tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đến tăng trưởng kinh tế có dạng phi tuyến.

Giả thuyết 3: nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế trong điều kiện chất lượng quản trị công của các quốc gia đang phát triển là tốt.

Giả thuyết 4: nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế trong điều kiện chất lượng quản trị công là tốt và khả năng hấp thụ vốn của các quốc gia đang phát triển là cao.

Giả thuyết 5: nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế trong điều kiện chất lượng quản trị tham nhũng của các quốc gia đang phát triển là tốt.