Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng sản xuất trong nước

–  Hạch toán phụ thuộc : 
Giá tính thuế TTĐB : Giá do cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc bán ra chưa có thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường (nếu có).

–  Bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở quy định và chỉ hưởng hoa hồng:
Giá tính thuế TTĐB : Giá bán chưa có thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trưòng (nếu có) do cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng

–  Bán hàng qua các cơ sở kinh doanh thương mại:

Giá tính thuế TTĐB : Giá bán chưa có thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường (nếu có) của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại đó bán ra.
(Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành).