Giải pháp của bản thân người nghèo: Xây dựng và nâng cao ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo

Một số nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy TDVM tác động tích cực đến việc gia tăng thu nhập của người nghèo, góp phần giảm nghèo cho quốc gia và ở Việt Nam, trải qua các giai đoạn thực hiện chương trình giảm nghèo đã có rất nhiều người nghèo vươn lên thoát nghèo từ chính đồng vốn TDUĐ của chính phủ bên cạnh sự giúp đỡ, chia sẻ, hỗ trợ của xã hội, cộng đồng và người thân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số ít người nghèo không thể thoát nghèo mặc dù đã nhận được đầy đủ sự hỗ trợ của xã hội do thiếu ý thức tự lực để vươn lên thậm chí nghèo liên tục qua nhiều giai đoạn đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch, tiến độ giảm nghèo cũng như sự phát triển KT-XH của nhiều địa phương.

Vì vậy, người nghèo phải xây dựng và nâng cao ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo cho chính bản thân mình thông qua các buổi sinh hoạt, học tập tại địa  phương hay từ chính những tấm gương đã thoát nghèo trên địa bàn sinh sống, trong cộng đồng. Thực hiện được điều này, bản thân người nghèo sẽ nhanh chóng thoát nghèo, làm nền tảng để vươn lên khá giả và góp phần để địa phương hoàn thành kế hoạch, mục tiêu giảm nghèo.

Các giải pháp cụ thể, có tính khả thi nêu trên sẽ giúp người nghèo gia tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng bởi vì họ được nhà nước, ngân hàng CSXH Việt Nam tạo cơ chế, tạo nguồn vốn, tạo điều kiện, trao cơ hội, … Và khi khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng gia tăng có nghĩa là người nghèo sẽ có vốn để đầu tư vào dự án SXKD của gia đình do đó việc gia tăng thu nhập sẽ dễ dàng hơn.