Giải pháp của nhà nước trong phát triển xuất khẩu nông sản nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC

Các cơ quan quản lý nhà nước cần rà soát quá trình thực thi các cam kết trong ATIGA, tăng cường các quy định nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường quá trình thông báo của ATIGA, và tiếp tục giảm các rào cản thuế quan còn lại trong ASEAN hướng tới sự lưu chuyển tự do của hàng hóa trong khu vực; Thúc đẩy  và làm sâu sắc việc thực thi các biện pháp thuận lợi hóa thương mại, trong đó có việc vận hành đầy đủ các Cơ chế một cửa quốc gia ở tất cả các nước thành viên ASEAN, mở rộng phạm ví của dự án Cơ chế một cửa ASEAN áp dụng cho các bên liên quan ở tất cả các nước thành viên ASEAN…

Nhà nước cần đầu tư có trọng điểm, tập trung đầu tư vào những công trình cơ sở hạ tầng mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Ưu tiên đầu tư cho việc phát triển cơ sở hạ tầng ở nước CHDCND Lào  gồm cơ sở hạ tầng về mặt pháp  lý, dân trí, chính  trị, xã hội trang thiết bị kỹ thuật, phần cứng… Trực tiếp đầu tư  xây dựng các trung  tâm thương mại, trang tâm hội chợ triển lãm, các sở giao dịch hàng hoá ở các vùng trọng điểm trong nước. Đầu tư cho việc thuê mặt bằng, trang thiết bị và nhân lực để hình thành các trung tâm thương mại nước CHDCND Lào ở các thị trường xuất khẩu trọng điểm;

Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA. Các dự án ODA là nguồn lực bổ sung lớn, hỗ trợ cho việc phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng của nước CHDCND Lào.

Nhà nước cần tăng cường cơ chế hợp tác quốc tế trong các công trình cơ sở hạ tầng để tranh thủ các nguồn ngoại lực như vốn, kỹ thuật phục vụ xuất khẩu của đất nước.