Giải pháp để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu, đường đối với Nhà nước và các cơ quan chức năng

Hiện nay, mới chỉ có một văn bản hƣớng dẫn về công tác KTQT trong DN, tuy nhiên những nội dung hƣớng dẫn vẫn mang tính chất chung gợi ý chƣa cụ thể dẫn đến các DN khó vận dụng.

Thứ nhất: Nhà nƣớc cần ban hành đồng bộ các văn bản hƣớng dẫn về nội dung công tác KTQTCP trong DN thống nhất từ cách phân loại chi phí, chứng từ kế toán, tài khoản, sổ kế toán và hệ thống báo cáo KTQTCP.

Thứ hai: Các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp kế toán nên thƣờng xuyên tổ chức các hội thảo trao đổi về công tác KTQTCP, tổ chức các chuyên đề hƣớng dẫn sử dụng KTQT cho DN.

Thứ ba: Đối với các cơ sở đào tạo cần xây dựng chƣơng trình đào tạo về cử nhân KTQT.

Thứ tư: Bộ Xây dựng, Bộ GTVT cần xây dựng hoàn thiện hơn bộ định mức và các quy định trong lập DTCP xây lắp.