Giải pháp đối với nhà nước

Thứ nhất, một hệ thống chính sách pháp luật hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý nhà nước cũng như khuyến khích phát triển hoạt động động sản xuất kinh doanh. Đối với kinh doanh CHBLĐTDĐ theo chuỗi, các chính sách pháp luật phải minh bạch, rõ ràng và tạo cơ chế và môi trường thông thoáng cho hoạt động đầu tư và kinh doanh, đồng thời phù hợp với các cam kết quốc tế và những yêu cầu của thị trường thời kỳ hội nhập.

Thành phố cần xây dựng hệ thống chính sách ổn định, hợp lý nhằm định hướng cho thị trường phát triển theo đúng mục tiêu, đồng thời tạo lòng tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Cùng với hoàn chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật, những chính sách điều hành quản lý vĩ mô cũng không ngừng được củng cố, hoàn thiện tạo nên một cơ chế quản lý mới, trong đó có quản lý vĩ mô của thành phố ngày càng được tăng cường, đồng thời quyền chủ động ở cơ sở và các doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

Thứ hai, các cơ quan quản lý cần tăng cường áp dụng các phương tiện kỹ thuật tiên tiến và điện tử trong các hoạt động quản lý cũng như nâng cao trình độ nghiệp vụ và quản lý của cán bộ công chức, thay đổi các quy định theo hướng đơn giản, gọn nhẹ.

Thứ ba, cơ quan quản lý cần đảm bảo cơ chế quản lý hiệu quả, tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ vận hành thường xuyên, thông suất và ổn đinh. Các cơ quan quản lý cần sắp xếp lại bộ máy quản lý và tăng cường sức mạnh của hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về thương mại theo chuỗi, thực hiện phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý giữa các cơ quan liên quan. Trong hoạt động quản lý cần tăng cường phân cấp, phân quyền nhằm giảm bớt sự điều hành trực tiếp và tập trung nhưng thiếu hiệu quả của cấp trên, đồng thời tăng quyền chủ động, tích cực sáng tạo của cấp dưới trong việc đưa ra các quyết định chiến lược về định hướng mục tiêu và giải pháp phát triển dịch vụ kinh doanh theo chuỗi.

Hiện tại, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh chuỗi CHBL trên địa bàn – Sở Công thương Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thương mại và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về hoạt động kinh doanh bán lẻ ĐTDĐ trong thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân thành phố. Sở Công thương chịu sự chỉ đạo trực tiếp của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công thương.

Với vai trò, chức năng của một cơ quan đầu ngành của lĩnh vực thương mại, Sở Công thương Hà Nội cần đảm bảo trên thực tế các nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ các nội dung như sau:

– Trình UBND thành phố Hà Nội ban hành các quyết định, chỉ thị quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ thuộc phạm vị quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ Công thương, chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

– Trình UBND thành phố quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án quan trọng về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của thủ đô và quy hoạch phát triển của Bộ Công thương.

– Trình UBND thành phố quyết định việc phân công, phân cấp hoặc ủy quyền quản lý về lĩnh vực kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ đối với UBND quận, huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, dự án về chuỗi CHBLĐTDĐ đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

– Chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển loại hình bán lẻ ĐTDĐ như: các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các đại lý….

– Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích thương nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia chuỗi CBLĐTDĐ, phát triển các mối liên kết trong quá trình lưu thông, giữa phân phối với sản xuất, hình thành các kênh lưu thông sản phẩm ổn định từ nhà sản xuất đến các nhà phân phối và người tiêu dùng ở địa phương.

– Tổ chức hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách lưu thông hàng hóa và dịch vụ, tổng hợp tình hình và đề xuất giải pháp để điều tiết và phân phối hàng hóa trong từng giai đoạn.

– Tổng hợp và xử lý các thông tin về thị trường bán lẻ ĐTDĐ trên địa bàn thành phố về tổng mức lưu chuyển, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của thị trường bán lẻ ĐTDĐ.

– Tổ chức và quản lý việc cấp các loại giấy chứng nhận về sản phẩm, chủng lạo ĐTDĐ lưu thông, dịch vụ của nhà phân phối và các hoạt động kinh doanh của các CHBL trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

– Hướng dẫn và kiểm tra tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách về xuất nhập khẩu sản phẩm ĐTDĐ, lập kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm điện thoại của các doanh nghiệp kinh doanh CHBLĐTDĐ.

– Duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu ĐTDĐ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cấp hạn ngạch cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo sự ủy quyền của Bộ Công thương.

– Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND thành phố Hà Nội và Bộ Công thương tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi chính sách xuất nhập khẩu ĐTDĐ, biện pháp nhập khẩu các loại điện thoại cho phù hợp với yêu cầu thực tế trên địa bàn.

Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, dự án phát triển chuỗi CHBLĐTDĐ trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hạ tầng phát triển bán lẻ ĐTDĐ phù hợp với chương trình, kế hoạch tổng thể về thương mại của Bộ Công thương và của UBND thành phố Hà Nội.

Thứ tư, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài đầu tư lâu dài trên địa bàn Hà Nội. Như một xu thế tất yếu trong thời đại hội nhập và mở cửa, thị trường Hà Nội sẽ trở thành một điểm đến được nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn. Đây là cơ hội để Hà Nội thu hút vốn đầu tư, góp phần phát triển vào nền kinh tế. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn với giá cả hợp lý, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của bản thân.

Thứ năm, cơ quan quản lý cần có chính sách bảo hộ thị trường, xây dựng các rào cản thương mại hợp lý nhằm bảo vệ thị trường nội địa, hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp nội địa phát triển. Song song với chính sách mở cửa, khuyến khích đầu tư từ nước ngoài, cơ quan quản lý cũng cần quan tâm xây dựng chính sách bảo vệ thị trường nội địa, xây dựng các rào càn thương mại cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa.

Thứ sáu, cơ quan quản lý cần xây dựng đội ngũ nhân sự quản lý hoạt động kinh doanh về CHBLĐTDĐ có năng lực, trình độ. Cơ quan quản lý cần chú trọng hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh chuỗi CHBL. Cơ quan quản lý phải quan tâm đổi mới cả về tổ chức, nhân sự và phương pháp quản lý nhằm đảm bảo khả năng thích nghi với môi trường luôn thay đổi, tăng cường sức mạnh và hiệu quả quản lý của nhà nước đối với thương mại. Các hoạt động quản lý đòi hỏi có sự phối hợp với các đối tác về hoạch định, thực thi và kiểm tra thực hiện thương mại giữa các nước nhằm đảm bảo sự an toàn, an ninh kinh tế quốc gia, sự ổn định chính trị và xã hội. Do đó, sắp xếp, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, trình độ chuyên môn cao là đòi hỏi tất yếu nhằm thực thi trọn vẹn, hiệu quả chức trách và yêu cầu của nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của địa phương phát triển bền vững.

Thứ bảy, cơ quan quản lý sử dụng đồng bộ các công cụ quản lý thương mại để quản lý và thúc đẩy môi trường kinh doanh CHBLĐTDĐ lành mạnh. Sử dụng đồng bộ, hài hòa, đúng đắn các phương pháp kinh tế, hành chính và giáo dục, tuyên truyền động viên giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đồng thời qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về xây dựng một thị trường kinh doanh lành mạnh, một văn hóa tiêu dùng văn minh.

Cơ quan quản lý cần điều tiết thị trường, can thiệp vào quá trình vận động của thị trường một cách hợp lý, nhằm loại bỏ hoặc hạn chế những ảnh hưởng xấu của thị trường, hướng thị trường vận động, phát triển theo đúng mục tiêu chung của nhà nước và thành phố. Cơ quan quản lý ngành của thành phố cần điều tiết, quản lý thị trường thông qua pháp luật, chính sách và các công cụ điều tiết khác, bao gồm: quan điểm, chiến lược phát triển, pháp luật, kế hoạch và quy hoạch phát triển, chính sách, bộ máy và cán bộ quản lý, các nguồn lực….Để thúc đẩy sự phát triển, hoàn thiện hệ thống thị trường lành mạnh trên địa bàn, thành phố cần có sự nhất quán từ lý luận đến thực tiễn về phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN.

Cơ quan quản lý của thành phố thông qua công cụ quản lý của mình xử lý nghiệm minh những hành vi vi phạm pháp luật và gian lận thương mại. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng cần có những biện pháp điều hòa lợi ích của các chủ tham gia vào thị trường và lợi ích chung của xã hội, thông qua các chính sách: thuế, hệ thống bảo hiểm…. để điều chỉnh các mối quan hệ lợi ích này. Cơ quan quản lý thành phố cũng cần có chính sách bảo vệ lợi ích của người lao động, người tiêu dùng, kiểm soát và hạn chế độc quyền kinh doanh.

Thứ tám, cơ quan quản lý cần hoàn thiện và phát triển thị trường tài chính, tiền tệ nhằm khuyến khích, phát triển thương mại Hà Nội. Trong một nền kinh tế hiện đại, mở cửa và hội nhập, thị trường tài chính, tiền tệ đóng vai trò quan trọng như huyết mạch của nền kinh tế. Thị trường tài chính, tiền tệ phát triển giúp hỗ trợ và kích thích, thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển. Do đó, thành phố cần thực hiện đổi mới chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các danh nghiệp kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập. Thành phố cần đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thông qua hệ thống quỹ hỗ trợ phát triển, cụ thể cần đa dạng hóa hình thức hỗ trợ như tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay đối với các chuỗi CHBLĐTDĐ với những phương thức, hình thức cho vay linh hoạt, đa dạng hơn.

Thành phố cần mở rộng các kênh cung cấp tài chính, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ vừa và nhỏ tham gia thị trường cổ phiếu phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Cơ quan quản lý cần thúc đẩy các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ vừa và nhỏ đổi mới, đưa hoạt động kinh doanh đi vào nề nếp thông qua việc tận dụng vốn đầu tư nước ngoài dưới hình thức liên doanh, hợp tác, nhượng quyền…. Các doanh nghiệp kinh doanh theo chuỗi có thể căn cứ vào các quy định có liên quan của nhà nước cho phép, phát hành trái phiếu doanh nghiệp phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.

Thứ chín, thành phố cần hoàn thiện các công cụ tuyên truyền giáo dục phù hợp và hiện đại nhằm nâng cao nhận thức và tri thức về kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế cho toàn xã hội từ nhà quản lý, doanh nghiệp cho tới người tiêu dùng. Tuyên truyền, giáo dục là công cụ chủ yếu để phổ biến, giáo dục pháp luật về kinh doanh, thương mại, và là công cụ marketing, xúc tiến thương mại hữu hiệu. Thông qua các biện pháp truyền thông và giáo dục hiệu quả mà nhận thức và hiểu biết của doanh nghiệp và người dân được nâng cao, sẽ tự giác chấp hành pháp luật và có hành vi ứng xử trong kinh doanh, trong tiêu dùng văn minh và hiện đại.

Thứ mười, thủ đô hoàn thiện các công cụ kinh tế nhằm khuyến khích phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ theo hướng văn minh, hiện đại. Trong điều kiện kinh tế thị trường, việc sử dụng các công cụ kinh tế trong thực hiện quản lý nhà nước để đảm bảo mục tiêu quản lý là một phương thức đem lại hiệu quả cao và làm hài lòng đối tượng chịu sự quản lý. Các công cụ kinh tế được sử dụng trong quản lý nhà nước về kinh doanh, thương mại có tác động làm thay đổi lợi ích kinh tế của các đối tượng bị quản lý, do vậy mà khuyến khích hay ngăn cản người bị quản lý thực hiện hay không thực hiện một hành vi kinh doanh thương mại. Dưới góc độ đó, các công cụ tài chính, tiền tệ như thuế, phí, đầu tư, tín dụng, tỷ giá…. được coi là các công cụ kinh tế. Tuy nhiên, sẽ là hiệu quả và có tác dụng tốt hơn nhiều nếu các công cụ kinh tế được sử dụng kết hợp với các công cụ khác như tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Thứ mười một, thủ đô cần đầu tư và kêu gọi đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh bán lẻ ĐTDĐ theo chuỗi. Sự phát triển của thương mại phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện hỗ trợ phát triển, trong đó có kết cấu hạ tầng thương mại. Chính vì vậy, việc đầu tư và kêu gọi đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng thương mại có vai trò rất quan trọng đối với chuỗi CHBLĐTDĐ. Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại với việc phát triển các trung tâm thương mại, hệ thống chợ, siêu thị, khu đô thị, hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông có tác động quan trọng đến phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ.

Thứ mười hai, Hà Nội cần nâng cao hiệu quả công tác thông tin kinh tế, xúc tiến thương mại. Trong quá trình hoạt động quản lý nhà nước, Sở Công thương cần chủ động và nghiêm chỉnh thực hiện các giải pháp cần thiết nhằm củng cố, tăng cường hệ thống thông tin phục vụ nội bộ hoạt động quản lý Nhà nước của mình, cũng như để giúp lãnh đạo Thành phố nắm được tình hình, công việc diễn ra trong toàn ngành, trong đó có hoạt động kinh doanh bán lẻ ĐTDĐ. Đồng thời, Sở Công thương cần thực hiện tốt các báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo chuyên đề, báo cáo hàn tuần cho lãnh đạo thành phố về tình hình hoạt động của ngành kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ. Ngoài ra, Sở Công thương cũng cần thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên môn khác và UBND các quận, huyện về các thông tin có liên quan.

Mặt khác, Sở công thương cần coi trọng việc công bố các thông tin cần thiết theo quy định và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin do Sở quản lý về kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ.

Thứ mười ba, Hà Nội cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật về kinh doanh thương mại đối với các chuỗi CHBLĐTDĐ. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện các văn bản pháp luật do Sở Công thương thực hiện phải được tiến hành thường xuyên và có kế hoạch theo quy định của cấp có thẩm quyền. Việc kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật, không gây phiền hà và không làm cản trở đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp được kiểm tra; khi kết thúc kiểm tra phải có kết luận rõ ràng, nếu phát hiện có sai phạm phải xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý thỏa đáng.

Giám đốc Sở Công thương quyết định thành lập đoàn kiểm tra trong trường hợp đặc biệt. Giám đốc, Phó giám đốc Sở quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoặc phân công thành viên của Sở chủ trì kiểm tra việc thi hành các văn bản chỉ đạo đối với những vấn đề nổi cộm, những doanh nghiệp có nhiều vấn đề để kịp thời chấn chỉnh theo đúng pháp luật. Văn phòng Sở giúp Sở Công thương, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở kiểm tra việc thi hành các văn bản của Sở, Phó giám đốc sở đối với các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan đến hoạt động kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ.

Văn phòng và Phòng kế hoạch tổng hợp Sở Công thương tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở tình hình kiểm tra việc thi hành văn bản tại phiên họp thường kỳ của Sở Công thương.

Thứ mười bốn, cơ quan quản lý của thành phố cần hoàn thiện xây dựng và thực thi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại. Thành phố cần tiếp tục thu hút các doanh nghiệp lớn, có nguồn lực về tài chính, công nghệ vào Hà Nội đầu tư, đây vừa là áp lực nhưng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp và cơ quan quản lý học tập kinh nghiệm. Ngành công thương của Hà Nội cần có tầm nhìn chiến lược, dài hạn trong đẩy mạnh ứng dụng, phát triển chính phủ điện tử và thương mại điện tử, trong đó phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và internet đóng vai trò then chốt.