Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công trong hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng yếu tố chất lượng quản trị công đóng vai trò quan trọng trong việc truyền dẫn tác động tích cực của đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển. Do đó, việc cải thiện và nâng cao chất lượng quản trị công sẽ đảm bảo khả năng truyền dẫn tối ưu tác động tích cực của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế. Các quốc gia đang phát triển muốn nâng cao chất lượng quản trị công thì trước hết cần thực hiện các công việc cụ thể thiết thực theo tiêu chí đánh giá chỉ số quản trị công của World Bank gồm: nâng cao mức độ cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy hành chính công, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc hành chính, loại bỏ tính quan liêu làm trì trệ khi sử dụng dịch vụ công… Cải thiện chất lượng quản trị công sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng nguồn vốn thông qua đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA. Để đẩy nhanh tốc độ giải ngân, cần đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước trong các chương trình, dự án ODA phải được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác. Đẩy nhanh tốc độ giải ngân đối với các chương trình, dự án sử dụng giải pháp cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế – xã hội.