Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tham nhũng trong hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Nâng cao chất lượng quản trị tham nhũng nói chung và chống tham nhũng trong hoạt động sử dụng nguồn vốn ODA nói riêng là việc làm cấp thiết và ảnh hưởng rất lớn hiệu quả quản lý nguồn vốn ODA qua đó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tại các quốc gia đang phát triển. Tham nhũng là vấn đề nhức nhối xảy ra tại các quốc gia đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, đặc biệt trong hoạt động sử dụng nguồn vốn ODA vấn đề này càng diễn ra hết sức nghiêm trọng. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cũng đã chứng minh chất lượng quản trị tham nhũng ảnh hưởng đến hiệu quả nguồn vốn ODA trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cải thiện chất lượng quản trị tham nhũng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý nguồn vốn ODA tại các nước tiếp nhận nguồn vốn này. Một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng quản trị tham nhũng đó là tăng cường mạnh mẽ công tác thanh tra, giám sát các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA. Nếu hoạt động giám sát và đánh giá các chương trình, dự án ODA được thực hiện tốt sẽ có đóng góp tích cực trong việc phòng chống tham nhũng và ngoài ra còn mang lại nhiều lợi ích bao gồm: kết quả đánh giá các chương trình, dự án ODA là cơ sở thực tiễn mang tính khách quan minh chứng cho mức độ hiệu quả và tác động của các dự án ODA thực sự đem lại; hoạt động theo dõi, giám sát các chương trình, dự án ODA làm tăng tính giải trình, minh bạch và trách nhiệm của Ban quản lý dự án, chủ đầu tư về hoạt động đầu tư của Nhà nước, hạn chế tình trạng tham nhũng, thất thoát và lãng phí trong các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, tránh tình trạng khi dự án đi vào hoạt động kém hiệu quả.