Giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình ưu đãi tín dụng sinh viên

Giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình ưu đãi tín dụng sinh viên
Đánh giá bài viết

1. Về thủ tục cho vay:

+ Chính phủ cần theo dõi sát sao việc thực hiện cho vay tại các địa phương, để có sự thống nhất trong việc thực hiện các thủ tục cho vay, nhằm hạn chế tình trạng rườm rà, chờ  vay vốn lâu.

+ Các địa phương nắm bắt kịp thời chủ trương của chính phủ về cho vay vốn, nhằm thực hiện cho vay đồng bộ giữa các vùng, miền.

2. Về điều chỉnh sai sót trong việc cho vay sai đối tượng

+ Về phía nhà trường: Cần đưa ra chính sách bắt buộc mọi sinh viên nộp sổ hộ nghèo hoặc trình giấy chứng nhận gia đình khó khăn có dấu xã nhận của chính quyền địa phương.

+ Về phía địa phương: Cần xác định đúng đối tượng được vay vốn, không phải sinh viên nào cứ có giấy xã nhận là sẽ được vay mà đối tượng cho vay phải được bình xét từ nông thôn lên. Sau đó danh sách cho vay sẽ được niêm yết tại công khai tại UBND xã để người dân cùng giám sát.

3. Về giải quyết vốn sai mục đích

+ Ngân hàng chính sách cần có cơ chế quản lí nguồn vốn vay của sinh viên thông qua các trường nơi sinh viên theo học, nhằm làm giảm tình trạng sử dụng vốn sai mục đích. Cụ thể là các ngân hàng Chính sách xã hội địa phương phải thông báo cho nhà trường, cơ sở đào tạo về kết quả cho vay từng học sinh, sinh viên.

+  Nhà trường, cơ sở đào tạo thông báo cho ngân hàng Chính sách xã hội những trường hợp học sinh sinh viên đã được vay vốn nhưng chưa đóng học phí kịp thời.

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng phần mềm theo dõi tình hình vay nợ của học sinh, sinh viên để ngân  hàng thông báo cho nhà trường, cơ sở đào tạo về kết quả cho vay từng em và ngược lại nhà trường thông báo cho ngân  hàng những trường hợp đã vay vốn nhưng chưa đóng học phí.

4. Về việc thu hồi vốn:

+ Các trường yêu cầu học sinh, sinh viên làm cam kết việc trả nợ trước khi tốt nghiệp và khi có việc làm cần thông báo cho ngân hàng.

+ Hạn chế tình trạng cho vay tràn lan, có yêu cầu về cho những sinh viên nghèo học chăm, khá, giỏi được vay đáp ứng nhu cầu việc làm sau khi ra trường. Khi đó, việc thu hồi vốn của ngân hàng chính sách sẽ được bảo đảm hơn.