Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công ở Đà Nẵng

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công ở Đà Nẵng
Đánh giá bài viết

– Một là, Thành phố cần sớm ban hành một chương trình tổng thể để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng sức cạnh tranh, có các mục tiêu định lượng cụ thể với lộ trình thực hiện rõ ràng, kèm theo các chính sách kinh tế, tài chính, đầu tư khả thi.

– Hai là, tập trung nguồn vốn đầu tư từ NSNN cho các công trình trọng điểm, cần sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo sự thay đổi lớn về cơ sở hạ tầng để phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn có lợi thế trong việc tạo ra giá trị gia tăng lớn gồm du lịch, vận tải – kho bãi, bưu chính – viễn thông, thương mại, tài chính – ngân hàng…

– Ba là, ban hành tiêu chí thẩm định, lựa chọn dự án đầu tư bằng vốn NSNN, tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội; tiến hành rà soát, đánh giá lại tất cả các dự án đang thực hiện hoặc trong quy hoạch để phân loại theo thứ tự ưu tiên thực hiện, kiên quyết loại bỏ các dự án không còn đáp ứng tiêu chí đặt ra.

– Bốn là, nâng cao năng lực quản lý đầu tư, hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư nhà nước.

– Năm là, ban hành cơ chế khuyến khích, ưu đãi đầu tư và quản lý đầu tư để khu vực kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, các ngành công nghiệp công nghệ cao có lợi thế cạnh tranh, có tác động lan tỏa và đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế.

– Sáu là, nghiên cứu triển khai phương thức phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình để thu hút vốn đầu tư đối với các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng; sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển thành phố phối hợp cùng các tổ chức tín dụng thực hiện các hình thức cho vay hợp vốn đối với các dự án phát triển sản xuất – kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân hoạt động trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn cần ưu tiên phát triển.

– Bảy là, Xây dựng kế hoạch dài hạn về vận động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ (NGO). Tăng cường quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA, NGO một cách hiệu quả, tiết kiệm.

– Tám là, đa dạng hóa các hình thức đầu tư nhằm thu hút và khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia vào các dự án xây dựng cơ bản.