Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch tại TP.HCM

–           Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, bảo đảm hiệu quả và tính khả thi. Coi trọng công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra thực hiện quy hoạch và xử lý nghiêm các vi phạm quy hoạch.

–          Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tránh sự chồng chéo giữa các luật và để giải quyết tốt tình trạng quy hoạch,dự án “treo” cần có sự quy định rõ ràng hơn về chức năng, nhiệm vụ cũng như phối hợp đồng bộ các hoạt động giữa các bộ ngành, cơ quan chức năng liên quan, tránh chồng chéo, sai sót.

–          Chú trọng đào tạo cán bộ quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị có chất lượng, có tầm nhìn, đạo đức. Người làm quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đủ chuyên môn, năng lực để có thể đưa ra những dự án quy hoạch sát thực tế, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của mỗi địa phương và mỗi giai đoạn khác nhau.

–          Thông tin quy hoạch phải công khai, cung cấp thông tin phải đầy đủ chính xác cho quần chúng nhân dân => Tránh tham nhũng trong quy hoạch, thực hiện quy hoạch.

–          Đền bù thỏa đáng cho người dân trong công tác giải phóng mặt bằng để người dân hợp tác nhanh chóng trong quá trình thực hiện quy hoạch đô thị.

–          Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi người dân ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước trong việc thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của đất nước.

–          Xét trong dài hạn, quản lý quy hoạch đô thị không chỉ quản lý hạ tầng kinh tế kỹ thuật mà trung tâm là quản lý con người, cộng đồng người. Mà con người thì hoạt động có ý thức, có động cơ. Do vậy, phải xét tổng thể vấn đề nhu cầu, lợi ích, tâm tư nguyện vọng… của họ. Về lâu dài, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu xây dựng khoa học tâm lý quản lý, nghiên cứu tâm lý thị dân, nghiên cứu tâm lý cán bộ quản lý, thu hút quần chúng tham gia quản lý đô thị và xây dựng cơ chế, lắng nghe trong dư luận quần chúng để biết tâm tư nguyện vọng của dân.