Giải pháp nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nước tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Tại các quốc gia đang phát triển, khả năng khai thác nguồn vốn trong nước còn hạn chế, vì vậy việc thu hút nguồn vốn từ nước ngoài trong đó có nguồn vốn ODA là thật sự cần thiết. Muốn vậy, các quốc gia đang phát triển cần nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nước mình để kích thích thu hút nguồn vốn ODA từ các nhà tài trợ nhằm phục vụ cho tăng trưởng kinh tế. Trong nghiên cứu thực nghiệm của luận án đã chỉ ra yếu tố nguồn nhân lực đại diện cho khả năng hấp vốn ảnh hưởng đến hiệu quả nguồn vốn ODA. Qua đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại các quốc gia  đang phát. Ngoài ra, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động, thúc đẩy tăng năng suất, đưa năng suất nhân tố tổng hợp trở thành nguồn lực có vai trò lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế. Để thực hiện điều này cần đầu tư có hiệu quả vào giáo dục và đào tạo, phát triển đội ngũ lao động và cán bộ khoa học – kỹ thuật để cải thiện năng suất và huy động có hiệu quả nguồn lực từ lao động vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức vào phát triển và tăng cường năng lực con người thông qua các hoạt động đào tạo trong và ngoài nước, chuyển giao công nghệ, cung cấp tri thức, chia sẻ kinh nghiệm tiên tiến hiện đại về quản lý kinh tế và xã hội.