Giải pháp nâng cao năng lực quản lý và tổ chức của ban quản lý dự án

Nguồn nhân lực luôn được coi là nhân tố quyết định then chốt đến thành công hay thất bại của mọi hoạt động kinh tế – xã hội. Trong các chương trình, dự án nguồn vốn ODA, đội ngũ cán bộ của Ban quản lý dự án đóng vai trò quan trọng từ khâu bắt đầu đến khi kết thúc dự án. Đội ngũ cán bộ của Ban quản lý cần phải được đào tạo, am hiểu các thủ tục từ khâu lập dự án khả thi cho đến khâu kết thúc dự án theo quy định của Chính phủ, ngoài ra cần phải nắm vững các quy định và thủ tục  từ phía nhà tài trợ nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa hai phía. Cần thiết phải xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng ổn định để gia tăng quy mô và triển khai hiệu quả các chương trình, dự án nguồn vốn ODA.

Tuy nhiên hiện nay, hầu hết các cán bộ trong ban quản lý dự án của Việt Nam đều do chủ dự án quyết định tuyển chọn, chủ yếu đến từ các ngành liên quan trực tiếp đến dự án, tham gia dự án lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm trong thực hiện dự án, cán bộ quản lý thường làm việc bán chuyên trách. Năng lực quản lý và tổ chức của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn do thiếu số lượng, yếu về năng lực, chủ yếu là làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên thiếu tính chuyên nghiệp. Chính vì vậy, cần phải có những giải pháp cụ thể như tăng cường mở các lớp, khóa đào tạo bồi dưỡng cho các cán bộ thuộc Ban quản lý dự án từ cấp Trung ương đến cấp địa phương liên quan đến thực hiện chương trình, dự án nguồn vốn ODA nhằm nâng cao năng lực quản lý và tổ chức của Ban quản lý dự án. Nhờ đó, các chương trình, dự án sử dụng nguốn vốn ODA được chuẩn bị và thực hiện được nhanh chóng và đúng tiến độ theo kế hoạch. Các khóa tập huấn cho cán bộ Ban quản lý dự án cần tập trung các nội dung chủ yếu về: chính sách, quy trình, thủ tục liên quan đến nguồn vốn ODA của Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ, đặc biệt kiến thức về thẩm định dự án. Ở Việt Nam, quyết định dự án đầu tư chủ yếu dựa trên phân tích tài chính mà chưa chú trọng đến phân tích kinh tế, không xác định được hết rủi ro và biện pháp xử lý cũng như tính bền vững của dự án. Do vậy, thẩm định dự án đầu tư ở Việt Nam nên phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế và được đào tạo thực hành kỹ năng thẩm định từ các chuyên gia nước ngoài có nhiều kinh nghiệm sẽ góp phần tăng năng lực, trình độ thẩm định các chương trình, dự án ODA của cơ quan và đội ngũ cán bộ trong nước, bộ máy quản lý dự án cần được tổ chức, hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.