Giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo an sinh xã hội
5 (100%) 1 vote


Triển khai nhanh các cơ chế, chính sách đã ban hành, đặc biệt là Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, Chương trình nhà ở xã hội, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Ban hành cơ chế, chính sách đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư, giải quyết việc làm ở nông thôn, phục vụ ngư dân ra biển, đảo. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế và từng bước hoàn thiện hệ thống các cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế và từng bước hoàn thiện hệ thống các cơ chế, chính sách về an sinh xã hội, điều chỉnh các chương trình 134, 135; ban hành chuẩn nghèo mới, điều chỉnh lương tối thiểu chung và lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp, chính sách trợ cấp mất sức lao động… Khuyên khích doanh nghiệp hỗ trợ thiết thực cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là ở các khu công nghiệp tập trung và ở các vùng dự án phải thu hồi đất.

Chủ động lập phương án cụ thể, chỉ đạo sát sao việc phòng chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan. Ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn, tăng cường dự trữ quốc gia về lương thực, bảo đảm nguồn cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng chính sách, hạn chế tối đa việc thất thoát, lãng phí.

Tiếp tục thể chế hoá các chủ trương, quan điểm của Đảng về an sinh xã hội thành các cơ chế, chính sách, luật pháp. Xây dựng và thực hiện chính sách tăng trưởng kinh tế gắn với giảm nghèo.

Nghiên cứu, đánh giá và cảnh báo tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến an sinh xã hội để có chính sách phù hợp giảm thiểu tác động tiêu cực.

Trước mắt, để ổn định đời sống của người nghèo, đối tượng chính sách  xã hội và người có thu nhập thấp trong tình hình lạm phát hiện nay, Chính phủ tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời, có hiệu quả các chính sách bảo trợ xã hội, chính sách với hộ nghèo, h ộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được ban hành, không để bất kỳ người dân nào, hộ gia đình nào bị đói, có chính sách mà không được hưởng; đồng thời các tỉnh, thành phố có điều kiện về ngân sách sớm xem xét, quyết định mức trợ cấp xã hội cao hơn mức quy định.

Tăng đầu tư và ngân sách cho thực hiện hiệu quả chính sách và các chương trình mục tiêu về an sinh xã hội như việc làm, phát triển nguồn nhân lực, dạy nghề, xuất khẩu lao động và an toàn vệ sinh lao động, giảm nghèo; hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn; nâng cao mức sống của người có công; chương trình trợ giúp người cao tuổi, chương trình chăm sóc thay thế trẻ em đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng; chương trình trợ giúp người tàn tật; chương trình phòng chống tệ nạn xã hội…

Hoàn thiện và đổi mới phương thức quản lý, hoạt động của hệ thống sự nghiệp cung cấp dịch vụ an sinh xã hội theo hướng đơn vị tự chủ và tự chịu trách nhiệm, chuyển mạnh sang cung cấp dịch vụ công và chăm sóc đối tượng dựa vào cộng đồng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững lĩnh vực an sinh xã hội.