Giải pháp phát triển HTX kiểu mới ngành TCMN mây tre lá Việt Nam

HTX kiểu mới phải được phát triển theo hướng kinh doanh tổng hợp với chuyên môn hóa theo vùng

Đối với các HTX phi nông nghiệp như ngành TCMN mây tre lá cần tích cực tháo   gỡ khó khăn, tạo MT thuận lợi cho các HTX hình thành và phát triển. Chú trọng tăng số lượng các HTX tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn nông thôn, nhất là    ở các vùng sâu, vùng xa của các làng nghề để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu KT nông thôn, thực hiện phân công lại lao động XH. Thúc đẩy hình thành các HTX kinh doanh tổng hợp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động ngày càng rộng, có thể là các HTX thương mại – dịch    vụ liên xã, liên huyện … là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Phát triển HTX kiểu mới phải gắn chặt với mục tiêu CNH,  HĐH  nông nghiệp, nông thôn

Xây dựng và triển khai chỉ đạo thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật  nuôi, chuyển đổi  mùa vụ để chuyển đổi cơ cấu KT trong nông nghiệp, nông thôn ở các  làng nghề theo hướng SX hàng hoá, SX tập trung quy mô lớn kết hợp xây dựng các mô  hình chuyển đổi đa cây, đa con, đa loại SP trên một đơn vị diện tích, lấy hiệu quả KT làm thước đo cho sự phát triển. Xây dựng quy trình SX công nghệ cao, nông nghiệp sạch để nâng cao năng suất NVL, hạ  giá thành, nâng cao hiệu quả SX ở tất cả các mặt hàng   TCMN mây tre lá.

Phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhỏ và tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương, quan tâm xây dựng làng nghề, làng có nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân ở nông thôn. Phấn đấu đến hết năm 2030 có làng nghề và làng có nghề, qua đó tạo điều kiện chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Phát triển mạnh mẽ hệ thống thương mại, dịch vụ ở nông thôn nhằm giải quyết tốt hơn việc cung ứng các loại  dịch vụ, vật tư, đồ dùng thiết  yếu và tiêu thụ nông sản hàng  hoá cho nông dân.

Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia như nước sạch, vệ sinh MT nông thôn, chương trình giải quyết việc làm, XK lao động, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hoá mới ở vùng nông thôn ven thành phố…

Phát triển HTX kiểu mới phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa

Phát triển mạnh HTX trong các lĩnh vực, ngành nghề TCMN mây tre lá phải phù  hợp và theo kịp quá trình chuyển dịch cơ cấu KT và quá trình CNH, HĐH đất nước; chú trọng phát triển HTX, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và nâng tỷ trọng của HTX trong các  lĩnh vực của ngành  TCMN mây tre lá đang có nhu cầu và tác dụng nhiều mặt đối với SX  và đời sống của người lao động… Phát triển các HTX trong ngành cần phải linh hoạt, đa dạng về hình thức với nhiều trình độ  phát  triển từ thấp đến cao, từ  làm dịch vụ SX,  dịch vụ đời sống cho các hộ xã viên, thành viên, đến mở mang ngành nghề, vươn lên SX kinh doanh tổng hợp.

Phát triển HTX kiểu mới phải gắn liền với các thành phần kinh tế khác

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, việc phát triển HTX kiểu mới ở các làng nghề hiện nay vừa chú trọng mở rộng liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau, giữa    các HTX với các hộ, vừa đẩy mạnh sự gắn kết giữa HTX với các DN thuộc các thành phần KT khác, đặc biệt là với các DN nhà nước. Mục đích của sự liên doanh, liên kết này là để phục vụ tốt hơn các khâu dịch vụ phục vụ SX, chế biến và tiêu thụ SP cho nông dân và xã viên, nhằm phát triển nền nông nghiệp hàng hoá có sự tham gia của nhiều thành phần KT. Thông qua sự hợp tác này, các thành phần KT có tác động thúc đẩy cơ cấu ngành KT ở   khu vực này phát triển, mở rộng ngày càng mạnh mẽ các hình thức KT hộ, KT trang trại ở nông thôn thuộc các tỉnh thành của Việt Nam.