Giải pháp tăng cường công tác truyền thông

Tăng cường công tác truyền thông về điều hành CSTT,  đặc biệt là mục  tiêu lãi suất để định hướng có hiệu quả  kỳ  vọng  của thị  trường, công chúng  nhằm  tăng  hiệu lực của CSTT. Đặc biệt khi các phương tiện thông  tin  truyền thông đang  phát  triển  mạnh mẽ và hệ thống kinh tế tài chính tiền tệ ngày càng phát  triển phức  tạp,  dễ  bị  tác động bởi các yếu tố tâm lý, kỳ  vọng,  công tác  truyền thông về  CSTT  cần hướng đến  mục tiêu là minh bạch, rõ ràng và qua đó công chúng có thể hiểu và tin tưởng theo các định hướng điều hành CSTT của NHNN. Cụ thể:

  • NHNN cần thiết kế và xây dựng chiến lược  truyền thông cụ thể  trong ngắn hạn và trung, dài hạn. Xây dựng uy  tín bằng  cách giao  tiếp tốt  để  giúp  điều chỉnh kỳ  vọng của thị trường xung quanh mục tiêu chính của NHNN là duy trì lạm  phát  thấp  và  ổn  định như một phương tiện để đạt được sự ổn định kinh tế vĩ mô.
  • NHNN có cơ chế giải  thích lý do  đằng  sau khung CSTT của Truyền đạt rõ ràng vai trò của lạm phát, tỷ giá hối đoái, quản lý thanh  khoản,  hành  lang lãi suất và  rộng rãi những gì người tham gia thị trường mong đợi về  chức  năng  phản  ứng chính  sách của NHNN.
  • Đưa ra các chính sách của NHNN và các quyết định của mình có thể dự đoán được hơn cho  những  người  tham gia thị trường để giúp giảm biến động kinh tế vĩ mô và điều chỉnh các biến nhanh hơn xung quanh mục tiêu của
  • Thực hiện công tác truyền thông thông qua nhiều hình thức  khác  nhau,  theo thông lệ quốc tế nhƣ website của NHNN, các báo cáo của NHNN, công bố các số liệu thống kê tiền tệ, ngân hàng, các bài  phát  biểu  của  lãnh  đạo  NHNN,  họp báo…được thực hiện theo định kỳ để thể hiện sự chủ động, minh bạch của

Ví dụ, định kỳ công bố số liệu thống kê  (có công bố  định kỳ cụ thể, rõ  ràng)  hoặc tổ chức họp báo định kỳ về điều hành CSTT (kể cả khi không  có  thay  đổi/hoặc  giữ nguyên định hướng điều hành CSTT) và công bố trước  lịch họp báo  (có thể trước cả  năm) qua đó  thể  hiện sự  chủ động,  minh bạch  của NHTW trong việc  cung cấp thông  tin cho thị trƣờng.

Xây dựng kế hoạch và tích cực đƣa các thông tin về  kết quả mục tiêu điều hành (lãi suất), phương án điều hành  các  công cụ CSTT,  trong đó  xác  định thứ tự ưu tiên  các mục tiêu CSTT sau mỗi phiên họp Hội đồng