Giải pháp thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát hoạt động QLNN về ĐTMSC cần thực hiện đồng bộ các biện pháp

– Thứ nhất, Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật làm cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC phù hợp với thực tiễn và có hướng dẫn chi tiết, cụ thể để việc thực hiện được dễ dàng, thuận lợi. Đồng thời một mặt tích cực chỉ đạo các Bộ, Ngành, địa phương, đơn vị rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý; quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó cần phải không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các Bộ, ngành, địa phương đối với công tác thanh tra, kiểm tra về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra và kỷ luật trong QLNN về ĐTMSC. Nâng cao nhất thức của người đứng đầu các đơn vị về vai trò đích thân lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quan tâm sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Thực tế cơ quan Bộ, Ngành và địa phương nào làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thì ở đó đoàn kết nội bộ được tăng cường, nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy thì cơ quan, đơn vị đó ít xảy ra vi phạm kỷ luật.

– Thứ hai, thành lập cơ quan giải quyết kiến nghị độc lập trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC để giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin phản ánh về tham nhũng, tố cáo; thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo, người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng; mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan giám sát, kiểm tra.

– Thứ ba, xây dựng, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định, kiểm định công; mở rộng xã hội hoá hoạt động giám định tư pháp phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, tăng cường thanh, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, như: mua sắm thường xuyên, mua sắm hàng dự trữ quốc gia, mua sắm xe ô tô, mua bán đất công….

– Thứ tư, tập trung xác minh, điều tra làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng, những vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước; tăng cường mối quan hệ phối hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan điều tra các cấp với cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng…

– Thứ năm, Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra QLNN về ĐTMSC các cấp, đáp ứng yêu cầu đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ĐTMSC, phẩm chất chính trị, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử…Hàng năm tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát về hoạt động QLNN về ĐTMSC ở cấp Bộ ngành, địa phương để đánh giá và tìm giải pháp khắc phục. Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hàng năm tổ chức Hội thi hoặc hội nghị toàn quốc về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật liên quan đến công tác QLNN về ĐTMSC để chia sẻ kinh nghiệm và rút ra bài học hữu ích trong thực hiện.

– Thứ sáu, thực hiện kịp thời công tác khen thưởng và xử lý vi phạm trong đấu thầu mua sắm công theo hướng tăng cường chế tài nghiêm minh hơn. Để hoạt động QLNN về đấu thầu có hiệu quả vừa có tính khuyến khích, động viên vừa có tính răn đe để phòng chống tham nhũng, lãng phí thì trong hoạt động QLNN về ĐTMSC cần thực hiện tốt và kịp thời công tác khen thưởng và xử lý vi phạm trong đấu thầu mua sắm công. Cụ thể như sau:

– Các cá nhân và đơn vị chấp hành tốt pháp luật trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC, kịp thời có những kiến nghị, giải pháp và những hành động thiết thực trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC nhằm ngăn ngừa và phòng chống tham nhũng …và những tập thể, cá nhân thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về ĐTMSC thì Chính phủ cần kịp thời có những biện pháp động viên khen thưởng và khích lệ nhằm nhân rộng các mô hình hay, tấm gương điển hình tiêu biểu để nhân rộng những việc tốt trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC để tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

– Ngược lại đối với những tập thể và cá nhân có những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, vi phạm những hành vi bị cấm trong đấu thầu…gây thất thoát và tổn thất cho ngân sách nhà nước về đấu thầu thì Chính phủ cũng cần kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và có những chế tài xử phạt nghiêm khắc, đúng người đúng tội một cách kịp thời để tăng tính răn đe đối với bộ máy và toàn xã hội. Có như vậy thì hoạt động QLNN về ĐTMSC mới ngày càng phát huy tốt vai trò, đồng thời có như vậy thì đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác QLNN về đấu thầu và những cá nhân, tổ chức liên quan đến lĩnh vực ĐTMSC mới có ý thức rõ chức trách, nhiệm vụ để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về ĐTMSC. Để thực hiện tốt các công tác trên, đòi hỏi công tác QLNN về ĐTMSC ngoài việc thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, phải có sự phối hợp tốt với người dân, các cơ quan báo chí, ngôn luận trong và ngoài nước để có sự giám sát từ bên ngoài một cách khách quan và công bằng kịp thời có được những thông tin để thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC.

Để đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về đấu thầu, bên cạnh các Chỉ thị chấn chỉnh của Thủ tướng Chính phủ, cần yêu cầu các bộ ngành, địa phương tự xây dựng các chế tài xử lý đối với những hành vi vi phạm trong công tác QLNN về ĐTMSC, phù hợp quy định pháp luật, đảm bảo nghiêm minh, đủ sức răn đe. Đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát đảm bảo phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm. Trong bối cảnh sự can thiệp vào quá trình lựa chọn nhà thầu, thông thầu, quân xanh, quân đỏ, tình trạng cản trở việc mua và nộp HSDT, các hành vi tiêu cực trong đấu thầu vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều hình thức tinh vi, để đảm bảo tính nghiêm minh quy định pháp luật về đấu thầu, các bộ, ngành và địa phương cần có những chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo chấn chỉnh toàn diện công tác đấu thầu tại ngành, địa phương mình quản lý, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định. Bổ sung các hình phạt theo hướng tăng mức xử phạt đối với các vi phạm trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC, gắn với các khung hình phạt trong các luật như: Luật Hình sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Cạnh tranh. để đảm bảo tính đồng bộ và tăng cường tính răn đe của pháp luật.

– Trong công tác xử lý các vi phạm trong lĩnh vực ĐTMSC: Nhà nước cần có sự quan tâm đúng mực, tập trung giải quyết và xử lý dứt điểm, nghiêm minh theo pháp luật đúng người đúng tội các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC. Qua đó tạo lập tính nghiêm minh, tăng cường tính răn đe của pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài chính công nói chung và QLNN về ĐTMSC nói riêng. Công tác xét xử và thi hành án phải được thực hiện nghiêm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời đối với những vụ án tham nhũng nghiêm trọng cần phải tăng mức hình phạt nghiêm minh hơn bằng các hình phạt với khung hình phạt cao nhất là tù trung thân hoặc tử hình để đảm bảo tính tôn nghiêm và thượng tôn pháp luật trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC.