Giải pháp về công nghệ cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

Lý do

            Công nghệ sản xuất của các DN CNHT ở Hà Nội còn lạc hậu so với nhiều DN CNHT ở các tỉnh thành phía Nam và các DN CNHT trong khu vực và trên thế giới.

Mục đích của giải pháp

Nâng cao năng lực về công nghệ cho các DN CNHT, đặc biệt là các DNNVV trên địa bàn Thành phố để có thể tiếp cận được với khoa học công nghệ tiến tiến, từng bước đổi mới khoa học công nghệ trong sản xuất để tham gia được vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Nội dung giải pháp

            Nghiên cứu, thu thập, cập nhập các tài liệu về tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia của sản phẩm CNHT (TCVN, ISO, DIN, JIS, KS,…). Công bố rộng rãi, hỗ trợ DN tìm kiếm, tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia về sản phẩm CNHT. Hỗ trợ DN sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn sản phẩm CNHT.

DN sản xuất CNHT, đặc biệt là các DN sử dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm phục vụ công nghiệp công nghệ cao được xem xét, hỗ trợ các chi phí chuyên giao công nghệ, mua bản quyền, sáng chế, phần mềm, thuê chuyên gia nước ngoài. Xây dựng tiêu chí cụ thể nhằm đánh giá, phân loại công nghệ và sản phẩm CNHT.

Hỗ trợ chi phí cho các dự án nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm CNHT, đặc biệt là CNHT cho công nghiệp công nghệ cao. Tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm CNHT được xem xét, hỗ trợ kinh phí để triển khai ứng dụng vào sản xuất, khi kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế được hỗ trợ chi phí nghiên cứu.

Hỗ trợ, khuyến khích các DN FDI đối với các hoạt động nghiên cứu và triển khai, đào tạo nhà cung cấp, chuyên giao công nghệ cho nhà cung ứng nội địa. Tăng cường đầu tư cho các cơ sở nghiên cứu hiện có đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích nghiên cứu ứng dụng tại các DN CNHT. Khuyến khích các viện, trường nghiên cứu, mở rộng liên kết hợp tác với các DN CNHT.

Xây dựng cơ chế khuyến khích hoạt động chuyển giao công nghệ, tăng cường mối liên kết 3 nhà: Nhà DN – Nhà khoa học – Nhà nước, các đề tài dự án nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phải gắn với nhu cầu sản xuất của DN; hỗ trợ kinh phí nghiên cứu công nghệ đối với đề tài, dự án liên quan đến danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khuyến khích phát triển của Thành phố.

Xây dựng cơ chế khuyến khích DN lớn chuyển giao công nghệ hoặc liên kết công nghệ với các DNNVV trong lĩnh vực CNHT, hình thành mạng lưới vệ tinh DNNVV cung ứng dưới hình thức tích hợp với DN lớn. Khuyến khích quá trình liên kết giữa các DN lớn – DNNVV theo chuỗi cung ứng, tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu khác của các DN đầu cuối và thị trường.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế và sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng các thành tựu to lớn của công nghệ đã và đang tạo ra các lợi thế cạnh tranh mới cho từng doanh nghiệp. Có thể khẳng định rằng, lợi thế cạnh tranh đang thuộc về các doanh nghiệp biết lợi dụng các công nghệ mới để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng và luôn thay đổi của khách hàng, đồng thời đáp ứng được yêu cầu về một nền sản xuất sạch. Vì vậy, để thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế như hiện nay, Hà Nội cần khuyến khích các DN CNHT đầu tư theo hướng đi tắt đón đầu, áp dụng các khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, ứng dụng hàm lượng công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường; hạn chế những công nghệ tiêu tốn nhiều nguyên liệu, năng lượng, gây ô nhiễm.

Hà Nội cần tiếp tục triển khai mô hình nghiên cứu – ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ vào sản xuất, gắn kết doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu. Tuy nhiên, công việc này mới chỉ được thực hiện ở một số doanh nghiệp điển hình như Samsung. Vì vậy, cần đẩy mạnh hơn nữa và nhân rộng mô hình hoạt động này. Trong quá trình phát triển, cần lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hoạt động khoa học và công nghệ, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm, các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp để tranh thủ nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp, triển khai các nghiên cứu và sử dụng các kết quả này ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Đảm bảo sự kết nối và tận dụng hiệu quả giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trên địa bàn với quá trình hoạch định – tổ chức sản xuất – phát triển công nghiệp. Cần xây dựng chính sách về đổi mới công nghệ, hình thành doanh nghiệp khoa học công nghệ. Hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, mua phát minh, sáng chế công nghệ.

Trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển nhanh, nhưng nguồn lực của thành phố còn nhiều hạn chế, và gặp phải sự cạnh tranh mạnh của các tỉnh thành lân cận đặc biệt là các tỉnh có các chính sách thu hút đầu tư ưu tiên cho công nghiệp phát triển như Thái Nguyên, Bắc Ninh,… do vậy thành phố Hà Nội cần có phương án cụ thể để phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ. Cần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao (nguồn nhân lực khoa học và công nghệ) đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học, tiếp thu làm chủ và sáng tạo công nghệ mới hiện đại. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tiếp cận khoa học – kỹ thuật mới cho cán bộ quản lý doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và cạnh tranh, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức phát huy trình độ, năng lực sáng tạo. Đồng thời, tăng mức đầu tư cho nghiên cứu và đổi mới công nghệ nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, đi tắt, đón đầu để thúc đẩy tăng trưởng, hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế toàn cầu. Thực hiện trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý ngành, tạo điều kiện tham quan, học tập, giao lưu với nước ngoài để kịp thời nắm bắt các thông tin về thị trường, công nghệ.