Giám sát thị trường chứng khoán là gì?

Đánh giá bài viết

Bên cạnh việc quản lý, giám sát thị trường chứng khoán là một hoạt  động diễn ra thường xuyên và cũng không kém phần quan trọng trong việc  giữ vững sự ổn định cũng như định hướng hoạt động của thị trường.

Giám sát thị trường chứng khoán nhằm đối chiếu hoạt động cụ thể, các  diễn biến hàng ngày, các tài liệu báo cáo so với các quy định của pháp luật,  từ đó phát hiện ra các thiếu sót, sai phạm của các chủ thể tham gia thị  trường. Như vậy, giám sát thị trường chứng khoán chính là việc tiến hành  theo dõi, kiểm tra các hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường và các  hoạt động diễn ra trên thị trường nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vi  phạm khuyến khích, phát huy kịp thời các hành vi tốt đảm bảo giữ vững mục  tiêu hoạt động của thị trường.