Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Cổ phiếu quỹ (treasury stocks) là cổ phiếu đã phát hành và được mua lại  bởi chính tổ chức phát hành. Việc mua lại cổ phiếu quỹ do tổ chức phát hành  thực hiện phải được sự chấp thuận của SGDCK. Mục tiêu mua lại cổ phiếu  quỹ: ngăn chặn khả năng thao túng công ty từ bên ngoài; làm cổ phiếu dự trữ  hoặc để phát hành cổ phiếu thưởng, hoặc công ty mua lại để điều chỉnh lại  cơ cấu tài chính của công ty (nợ/vốn cổ phần); ngăn chặn giá chứng khoán  giảm sút mạnh trên thị trường. Nguồn vốn để mua cổ phiếu lấy từ quỹ thặng  dư của công ty (capital supplus).

Công ty niêm yết muốn mua lại cổ phiếu quỹ phải xin phép SGDCK và  nêu rõ: nguồn vốn thực hiện mua lại; khối lượng và thời gian thực hiện mua  lại; công ty chứng khoán được uỷ thác thực hiện lệnh. Thông thường, để hạn  chế tác động tới giá cổ phiếu trên thị trường, SGDCK quy định khối lượng  cổ phiếu mà công ty niêm yết được mua lại qua các phiên giao dịch, và sau khi mua lại công ty niêm yết phải nắm giữ trong vòng 06 tháng không được  phép bán ra.