Giao dịch không được hưởng cổ tức và quyền kèm theo

Theo định kỳ hàng năm (3 tháng hoặc 6 tháng) công ty cổ phần thực  hiện chi trả cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu) cho các cổ đông. Do cổ phiếu được mua đi bán lại thường xuyên trên thị trường nên tổ chức phát  hành phải xác định những cổ đông hiện hành của mình để chi trả cổ tức, hay  còn gọi là ngày chốt danh sách cổ đông. Ngoài ra, do quy trình giao dịch cổ  phiếu không đồng thời xảy ra giữa ngày giao dịch và ngày thanh toán (T+x),  do đó chỉ có các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký danh sách sở hữu  mới được nhận cổ tức, hoặc các quyền kèm theo. Theo chu kỳ thanh toán  T+x, người đầu tư mua cổ phiếu (x-1) ngày trước ngày đăng ký sở hữu sẽ  không có tên trong sổ cổ đông vì giao dịch chưa được thanh toán, nên không  được nhận cổ tức. Khi đó, ngày T+1; T+2 và…T+x được SGDCK công bố là  ngày giao dịch không được hưỏng cổ tức (ex-dividend date), hoặc ngày giao  dịch không được hưởng quyền (ex-right date).

Vào những ngày giao dịch không được hưởng cổ tức và chứng quyền,  SGDCK sẽ công bố trên hệ thống công bố thông tin để nhà đầu tư biết và  xác định lại giá tham chiếu để giao dịch. Về nguyên tắc giá tham chiếu  trong những ngày giao dịch không được hưởng cổ tức và chứng quyền sẽ  bằng giá giao dịch trước đó (được nhận cổ tức và quyền) trừ đi giá trị cổ tức  và quyền được nhận.