Giao dịch mua bán dưới hình thức môi giới

Khi một khách hàng muốn mua hoặc bán một loại chứng khoán nào đó  với một số lượng nhất định, khách hàng ra lệnh cho công ty chứng khoán nơi  mở tài khoản, lệnh có thể ra trực tiếp theo mẫu lệnh bằng giấy hoặc qua điện  thoại, Fax hoặc hệ thống máy tính nối mạng diện rộng.  Lệnh mua bán chứng khoán được chuyển đến Phòng giao dịch của công  ty chứng khoán.  Trong bộ phận giao dịch, lệnh được chuyển cho nhà môi giới lập giá. ở đây có thể chia ra hai trường hợp:

-Nếu công ty chứng khoán là người tạo thị trường cho loại chứng khoán  khách hàng đặt mua bán thì bộ phận giao dịch của công ty giao dịch sẽ trực  tiếp thương lượng và thoả thuận với khách hàng.

-Nếu công ty chứng khoán không phải là người tạo thị trường thì bộ  phận giao dịch của CTCK sẽ liên hệ với các nhà tạo thị trường cho loại  chứng khoán này. Thông thường, bộ phận giao dịch sẽ liên hệ với các nhà  tạo thị trường khác thông qua hệ thống báo giá cấp 2 để biết được các mức  giá chào bán và đặt mua. Bộ phận giao dịch sẽ thực hiện lệnh của khách  hàng với nhà giao dịch môi giới (nhà tạo thị trường) nào đưa ra giá có lợi  nhất (giá tốt nhất) cho khách hàng.

Bộ phận giao dịch ghi giá vào mẫu lệnh, cùng với tên của nhà giao dịch  môi giới (người bán) rồi chuyển tới phòng thực hiện lệnh. Bộ phận thực hiện  lệnh báo cáo việc thực hiện lệnh cho người đại diện hoặc thưký nhận lệnh.  Người này sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

Sau khi hoàn tất giao dịch, bộ phận giao dịch sẽ lập bảng xác nhận giao  dịch cho khách hàng và chuyển kết quả giao dịch tới bộ phận thanh toán để  làm thủ tục thanh toán.