Giao dịch qua trung gian là gì (agent)

Là hình thức giao dịch mua bán được thực hiện thông qua bên thứ ba, người này sẽ được trả công bằng một khoản tiền nhất định nào đó :

1 Đại lý :

Là người hoặc công ty được ủy thác của một người hay của công ty khác để thực hiện các việc mua bán hay phục vụ cho việc mua bán như quảng cáo, vận tải, bảo hiểm

…Các công việc này được thực hiện theo một hơp đồng gọi là hợp đồng dại lý.

a. Theo phạm vi quyền hạn được ủy thác, có thể chia làm các loại:

– Đại lý toàn quyền ( Universal agent ): Được toàn quyền thay mặt người ủy thác làm những công việc mà người ủy thác làm.

– Tổng đại lý (General agent ): Chỉ được quyền thay mặt người ủy thác làm một số việc nhất định nào đó như ký hợp đồng hoặc phân phối hàng hóa.

– Đại lý đặc biệt ( Special agent ) : người đại lý chỉ được làm một số công việc nào đó, trong một thời gian giới hạn do ngưới ủy thác quyết định, ví dụ ủy thác thu mua một lượng gạo tại địa phương trong một thời gian nào đó.

b. Theo quan hệ giữa người đại lý và người ủy thác, có thể chia làm :

– Đại lý ủy thác (Trust agent): người đại lý được hành động mọi việc thay cho người ủy thác với danh nghĩa và chi phí do người ủy thác chịu. Tiền thù lao thường là một khoản tiền hay tỷ lệ % trị giá của lô hàng thực hiện.

– Đại lý hoa hồng (Commission agent ): người đại lý hoạt động theo danh nghĩa của chính mình, nhưng chi phí do angười ủy thác cung cấp, và ăn theo hoa hồng do sản phẩm hoăc dịch vụ làm được .

– Đại lý kinh tiêu (Merchant Agent): là người đại lý hoạt động với danh nghĩa và chi phí của mình, tiền công là hoa hồng do bán hàng trích lại.

Hợp đồng đại lý phải được xác lập bằng văn bản với các những nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ của các bên;

– Hàng hoá đại lý;

– Hình thức đại lý;

– Thù lao đại lý;

– Thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý.

Hợp đồng đại lý được chấm dứt trong những trường hợp sau:

– Hợp đồng đã được thực hiện xong hoặc hết thời hạn hiệu lực;

– Các bên thoả thuận bằng văn bản chấm dứt hợp đồng trước khi hết thời hạn hiệu lực;

– Hợp đồng bị vô hiệu khi nội dung hợp đồng hoặc việc thực hiện hợp đồng trái với qui định của pháp luật;

– Một bên đơn phương đình chỉ hợp đồng khi việc vi phạm hợp đồng của bên kia là

điều kiện để đình chỉ hợp đồng mà các bên thoả thuận;

– Các trường hợp khác do pháp luật qui định.

2. Môi giới (Broker):

Là người hoặc công ty trung gian giữa mua và bán , được bên mua hoặc bên bán ủy thác mua bán hàng hoá hay dịch vụ . Khi tiến hành công việc, người môi giới đứng trên danh nghĩa của người ủy thác, chỉ liên hệ chứ không chiếm hữu hàng hóa và không chịu trách nhiệm khi khách hàng không chịu thực hiện hợp đồng.

Quan hệ người ủy thác và môi giới dựa trên việc ủy thác từng lần một chứ không hợp đồng lâu dài.

3. Thuận lợi và khó khăn của giao dịch qua trung gian:

Người trung gian am hiểu thị trường, các pháp luật, tập quán buôn bán, thủ tục mua bán tại địa phương nên tiết kiệm được thì gian, tranh được rũi ro.

Ngưởi Uy thác không cần đầu tư nhiều về cơ sở vật chất, giảm được các chi phí trung gian nhờ hệ thống có sẳn của trung gian.

Nhược điểm là công ty không có được sự liên hệ trực tiếp với khách hàng, với thị trường nên phản ứng chậm trước cạnh tranh . Vốn thường bị chiếm dụng, lợi nhuận bị san sẻ, bị yêu sách khi các nhà đại lý, trung gian bán được hàng.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • giao dich trung gian la gi
 • giao dịch trung gian là như thế nào
 • đại lý kinh tiêu
 • giao dịch qua trung gian là gì
 • k qua trung gian la gi
 • hàng qua trung gian là gì?
 • giao dịch trung gian là gì
 • giao dich trung gian la j
 • giao dịch trung gian
 • giao dịch chung gian là gì
 • ,