Giáo dục theo các giai đoạn phát triển lịch sử

Trong thời kì sơ khai của xã hội : giáo dục diễn ra trực tiếp trong quá trình lao động sản xuất. chức năng dạy học, giáo dục do tất cả những người lớn thực hiện.

Thời kì cổ đại : Khi xuất hiện nhà nước, sự phồn vinh về vật chất của các công dân và gia đình được gắn liền với sức mạnh của nhà nước, giáo dục được thực hiện không chỉ ở gia đình mà ở xã hội.

Đến thế kỉ XX, cùng với sự xuất hiện về máy móc cơ khí, thay đổi lao động của con người trong lao động sản xuất, giáo dục như là một điều kiện để tái sản xuất sức lao động xã hội (giáo dục là một hoạt động gắn liền với tiến trình đi lên của xã hội: giáo dục chịu sự qui định của xã hội, nó phản ánh trình độ phát triển KT-XH và đáp ứng các yêu cầu KT-XH trong những điều kiện cụ thể. Giáo dục mang tính giai cấp).

Ngày nay, các quốc gia trên thế giới hướng tới sự hòa hợp về lợi ích của các tầng lớp trong xã hội, hướng tới một nền giáo dục bình đẳng cho mọi người (xây dựng một xã hội học tập …).