Giao kết hợp đồng xuất nhập khẩu là gì?

Đánh giá bài viết

 

1. Nguyên tắc giao kết

            Hợp đồng xuất nhập khẩu được ký kết dựa trên những nguyên tắc sau đây:

v Nguyên tắc tự do, tự nguyện: Hợp đồng là sự thoả thuận và thống nhất ý chí của các bên tham gia xác lập quan hệ hợp đồng, do đó việc ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu phải dựa trên cơ sở ý chí tự do của các bên tham gia hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng có quyền bày tỏ ý kiến của mình, không chịu áp đặt ý chí của bất kỳ cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào. Nguyên tắc này loại bỏ tất cả các hợp đồng được ký kết trên cở sở dùng bạo lực, bị đe dọa, bị lừa bịp hoặc do có sự nhầm lẫn. Do vậy, tự nguyện là nguyên tắc cơ bản bắt buộc phải tuân thủ khi các bên chủ thể tham gia ký kết hợp đồng.

v Nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi: Có nghĩa là các bên tham gia hợp đồng hoàn toàn bình đẳng với nhau về các quyền và nghĩa vụ. Điều này thể hiện ở chỗ khi đàm phán ký kết hợp đồng các bên đều có quyền đưa ra những ý kiến của mình và đều có quyền chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của bên kia mà không bên nào ép buộc bên nào. Trong quan hệ hợp đồng kinh tế, quyền và nghĩa vụ phải cân bằng nhau và các bên tham gia hợp đồng đều phải chịu trách nhiệm với nhau về việc thực hiện nghĩa vụ của mình.

v Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên: Trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác, các bên được coi là mặc nhiên áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại đã được thiết lập giữa các bên đó mà các bên đã biết hoặc phải biết nhưng không trái với qui định của pháp luật.

v Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng: Các bên tham gia hợp đồng phải có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, trung thực cho người tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ mà mình kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó. Bên cạnh các bên đó còn phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.

v Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại: Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các Điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo qui định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý đương nhiên trong văn bản.

2. Giao kết hợp đồng xuất nhập khẩu

          Để đưa ra một bản hợp đồng hợp lý, đảm bảo quyền lợi các bên, các bên thường phải trải qua một quá trình thương lượng, đàm phán. Có thể trực tiếp và gián tiếp với nhiều phương thức khác nhau, có thể bằng thư từ, điện thoại, fax, … Mỗi phương thức có ưu nhược điểm nhất định. Vì vậy tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể để lựa chọn phương thức thích hợp. Việc ký kết theo phương thức gián tiếp hay trực tiếp thường tuân theo những bước nhất định tùy theo nguồn luật Điều chỉnh.