GIỚI THIỆU BỘ TÀI CHÍNH

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính: Theo Nghị định 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013.
– Vụ Ngân sách nhà nước
– Vụ Đầu tư
– Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I)
– Vụ Tài chính hành chính – sự nghiệp
– Vụ Chính sách thuế
– Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính
– Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán
– Vụ Hợp tác quốc tế
– Vụ Pháp chế
– Vụ Tổ chức cán bộ
– Vụ Thi đua khen thưởng
– Thanh tra
– Văn phòng (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh)
– Cục Quản lý công sản
– Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại.
– Cục quản lý và giám sát Bảo hiểm
– Cục Quản lý giá
– Cục Tin học và Thống kê tài chính
– Cục Tài chính doanh nghiệp
– Cục Kế hoạch – Tài chính
– Tổng cục Thuế.
– Tổng cục Hải quan.
– Tổng cục Dự trữ Nhà nước .
– Kho bạc Nhà nước
– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Viện chiến lược và chính sách Tài chính
– Thời báo Tài chính Việt Nam
– Tạp chí Tài chính
– Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính