Giới thiệu tạp chí tài chính

Giới thiệu tạp chí tài chính
Đánh giá bài viết

Tạp chí Tài chính là cơ quan của Bộ Tài chính, hoạt động theo Luật Báo chí, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, trao đổi các vấn đề về pháp luật, chính sách, chế độ và nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh tế – tài chính.

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ TÀI CHÍNH

Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tài chính bao gồm:

– Ban Biên tập, phóng viên, bạn đọc;

– Ban Tài chính Điện tử;

– Ban Trị sự (Hành chính, Tài vụ và Quản trị);

– Trung tâm Dịch vụ Truyền thông;

– Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

II. LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ TÀI CHÍNH HIỆN NAY:

– Tổng biên tập: 

Ông Phạm Thu Phong – Điện thoại: 04.39330033 – Email: phamthuphong@gmail.com

– Phó Tổng biên tập:

Bà Lê Thị Hiền – Điện thoại: 04.39330039  – Email: cslehien61@gmail.com

          Ông Phan Ngọc Chính – Điện thoại: 04.39330039 – Email: phanngocchinh@gmail.com

– Ban Biên tập:

Phó trưởng ban: Ông Đỗ Văn Hải  – Điện thoại: 04.39330036 – Email: dohaitc@gmail.com

– Ban Tài chính Điện tử:

Trưởng ban: Bà Phạm Mỹ Dung – Điện thoại: 04.39330038 – Email: phammydung01@yahoo.com

Phó trưởng ban: Ông Phùng Anh Tuấn – Điện thoại: 04.39330038  – Email: tuanpat@gmail.com

– Ban Trị sự:

Phó Trưởng ban kiêm Phụ trách kế toán: Bà Phạm Thị Hà – Điện thoại: 04.39332339 – Fax: 04.38252251

– Trung tâm Dịch vụ – Truyền thông:

Phó Giám đốc: Ông Hồ Xuân Trường – Điện thoại: 043.9330034 – Email: hxtruong@gmail.com.

– Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh:

Ông Bùi Thanh Sơn – Điện thoại: 08.39300434 – Email: son2537@gmail.com

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TẠP CHÍ TÀI CHÍNH

3.1. Vị trí, chức năng của Tạp chí Tài chính:

– Tạp chí Tài chính là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động). Tạp chí Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính, hoạt động theo Luật Báo chí, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, trao đổi các vấn đề về pháp luật, chính sách, chế độ và nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh tế – tài chính.

– Tạp chí Tài chính có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

– Tên giao dịch quốc tế: Review of Finance (ROF).

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí Tài chính: 

* Nhiệm vụ:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, định hướng phát triển Tạp chí Tài chính trình Bộ Tài chính phê duyệt.

– Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt; biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Tài chính trên phạm vi cả nước đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định tại Giấy phép hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp; xuất bản các ấn phẩm, phụ trương, tài liệu, sách tham khảo phục vụ cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, cán bộ làm việc trong lĩnh vực kinh tế – tài chính từ trung ương đến địa phương.

– Xây dựng phương án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Tạp chí Tài chính trình Bộ Tài chính phê duyệt.

– Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách, chế độ tài chính, các nhiệm vụ của ngành Tài chính, góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách về kinh tế – tài chính của Đảng và Nhà nước.

– Thông tin chính xác, khách quan, trung thực, tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế – tài chính.

– Tiếp nhận và đăng tải các bài nghiên cứu của độc giả, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành Tài chính có nội dung phù hợp với tôn chỉ mục đích và định hướng thông tin của Tạp chí.

– Giới thiệu, phổ biến kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm về quản lý kinh tế – tài chính trong và ngoài nước.

– Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên của Tạp chí Tài chính trên toàn quốc.

– Quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

– Tổng kết, đánh giá các mặt hoạt động của Tạp chí Tài chính, định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

* Quyền hạn:

– Được yêu cầu các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính cung cấp các văn bản, thông tin tài liệu về các lĩnh vực hoạt động liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ tuyên truyền, quảng cáo trên Tạp chí Tài chính với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

– Liên doanh, liên kết, ký kết và thực hiện các hợp đồng với tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

– Được NSNN đảm bảo một phần kinh phí hoạt động.

– Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, các nhân trong nước và ngoài nước vào các hoạt động phù hợp quy định của pháp luật.

– Được tự chủ về tài chính trong phạm vi nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản và nguồn tài chính của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính.

– Được cử cán bộ, phóng viên tham dự các hội nghị, hội thảo ở trong nước và nước ngoài liên quan đến quản lý kinh tế – tài chính và nghiệp vụ báo chí theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý kinh tế – tài chính và nghiệp vụ báo chí phục vụ công tác tuyên truyền cho Ngành và công tác xuất bản của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

IV. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tạp chí Tài chính được thành lập ngày 7/11/1963 với tiền thân là Tập san Tài chính – Kế toán. Trải qua hành trình 50 năm trưởng thành và phát triển, Tạp chí Tài chính đã ghi dấu ấn với các mốc thời gian như sau:

– Thời kỳ 1963 – 1982: Tập san Tài chính – Kế toán, xuất bản mỗi tháng một kỳ; là cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính, chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Thời kỳ 1983 – 1995:  Tháng 12/1983, Tập san Tài chính – Kế toán chuyển thành Tạp chí Tài chính, là cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính, chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Thời kỳ 1996 – 2002: Tháng 1/1996, Tạp chí Tài chính chuyển về trực thuộc Viện Khoa học Tài chính. Từ  tháng 1/2002 đến 12/8/2002: Tạp chí Tài chính  trực thuộc Học viện Tài chính.

– Thời kỳ từ 2002 đến nay: Ngày 13/8/2002, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định số 94/2002/QĐ-BTC chuyển TCTC thành đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính; đồng thời ban hành Quyết định số 166/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002  về  Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Tài chính. Tạp chí  Tài chính giữ vai trò là cơ quan thông tin lý luận và  nghiệp vụ của ngành Tài chính; là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Tài chính.

– Ngày 11/05/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định số 1028/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Tài chính. Quyết định này thay thế Quyết định số 166/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Tài chính.

Sự thay đổi về mặt tổ chức trong những năm qua đã tạo ra cơ hội và thuận lợi mới cho sự phát triển của Tạp chí Tài chính, đáp ứng ngày một tốt hơn nhiệm vụ đã được Bộ Tài chính giao cho – là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Tài chính, phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí hiện nay.

Tạp chí Tài chính hoạt động theo giấy phép xuất bản số 1536/GP-BTTT-ngày 23/09/2011 của Bộ Thông tin & Truyền thông. Chỉ số ISSN – 005 – 56.

V. HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP CỦA TẠP CHÍ TÀI CHÍNH:

Hội đồng biên tập của Tạp chí Tài chính là các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực kinh tế – tài chính, giữ vai trò tư vấn giúp lãnh đạo Tạp chí Tài chính trong việc định hướng phát triển và lựa chọn, bình xét các bài viết đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí Tài chính.

Các thành viên Hội đồng biên tập bao gồm:

        GS.,TS. Nguyễn Công Nghiệp

        GS.,TS. Trương Mộc Lâm

        GS.,TS. Vũ Văn Hóa

        GS.,TS. Ngô Thế Chi

        GS.,TS. Phạm Quang Trung

        PGS.,TS. Trần Hoàng Ngân

        PGS.,TS. Nguyễn Thị Mùi

        PGS.,TS. Đinh Văn Nhã

VI. CÁC ẤN PHẨM CỦA TẠP CHÍ TÀI CHÍNH:

6.1. Tạp chí Tài chính:

Tạp chí khoa học, chuyên về thông tin nghiên cứu lý luận và nghiệp vụ kinh tế – tài chính. Xuất bản mỗi tháng 1 kỳ, phát  hành định kỳ giữa tháng.

Nội dung Tạp chí bao gồm các chuyên mục chính: Chủ đề; Phân tích, bình luận chính sách; Nghiên cứu – Trao đổi; Kinh tế – Tài chính Quốc tế, Diễn đàn Khoa học.

6.2. Tài chính và Đầu tư:

Ấn phẩm dành cho doanh nghiệp, nhà quản lý và các nhà đầu tư. Nội dung chuyên về những thông tin: Phân tích, bình luận về thị trường chứng khoán; Thị trường bất động sản; Thị trường vàng; Thị trường tiền tệ – ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính quốc tế…

Tài chính và Đầu tư xuất bản mỗi tháng 1 kỳ, in 4 màu, phát  hành định kỳ cuối tháng.

6.3. Trang Điện tử Tạp chí Tài chính:

Địa chỉ: http://www.tapchitaichinh.vn và http://www.FinancePlus.vn. Nội dung phong phú, với nhiều bài phân tích, bình luận chuyên sâu các vấn đề kinh tế – tài chính trong nước và quốc tế.

6.4. Đặc san “Thông tin công tác Đảng”:

Đặc san của Đảng bộ Bộ Tài chính do Tạp chí Tài chính và Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức xuất bản, dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính.

Đặc san “Thông tin công tác Đảng” xuất bản 02 tháng/kỳ; in 4 màu.

Nội dung bao gồm những thông tin: Hoạt động của Đảng bộ Bộ Tài chính; Ngành Tài chính học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Gương sáng – Việc hay ngành Tài chính; Hỏi đáp, hướng dẫn công tác Đảng…

6.5. Sách: “Bảng Vàng ngành Thuế Việt Nam” 

Ấn phẩm do Tạp chí Tài chính và Tổng cục Thuế tổ chức xuất bản định kỳ hàng năm theo chủ trương đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt.

Sách có nội dung phong phú, hình thức trình bày trang trọng, in 4 màu, phát hành toàn quốc.

Nội dung bao gồm các bài viết, hình ảnh, tư liệu tuyên truyền về những thành quả, hoạt động nổi bật của công cuộc cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020; Đặc biệt là tuyên truyền, vinh danh các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận.

6.6. Ấn phẩm đối ngoại Kinh tế – Tài chính Việt Nam xuất bản định kỳ hàng năm:

Ấn phẩm do Tạp chí Tài chính và Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Tài chính) phối hợp xuất bản định kỳ hàng năm theo chủ trương đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt.

Sách có nội dung phong phú, hình thức trình bày trang trọng, in song ngữ Việt – Anh.

Nội dung chính là các thông tin tổng quan về tình hình kinh tế – tài chính Việt Nam hàng năm; đánh giá triển vọng và tiềm năng phát triển kinh tế – tài chính trong thời gian tới. Tác giả viết bài là các nhà lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực tài chính; sự tham gia cộng tác của nhiều tổ chức Việt Nam và quốc tế.

Ấn phẩm đối ngoại đối ngoại Kinh tế – Tài chính Việt Nam  góp phần tích cực vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Bộ Tài chính theo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

6.7. Các ấn phẩm không định kỳ:

Ngoài các ấn phẩm xuất bản đều kỳ, trong những năm qua, Tạp chí Tài chính đã tổ chức xuất bản nhiều sách nghiệp vụ và sách truyền thống cho các hoạt động của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Các ấn phẩm của Tạp chí Tài chính đã được đánh giá cao về chất lượng nội dung và hình thức trình bày. Những đầu sách Tạp chí Tài chính đã thực hiện bao gồm:

– Sách đối ngoại Reforming Việt Nam – Xuất bản năm 2000;

– Hỏi – đáp về chế độ tài chính dành cho đơn vị sự nghiệp có thu – Xuất bản năm 2002;

– Sách đối ngoại Renovation and Development – Xuất bản năm 2006;

– Anh hùng Lao động ngành Tài chính thời kỳ đổi mới – Xuất bản năm 2009;

– Kho bạc Nhà nước Việt Nam – 20 năm xây dựng và phát triển – Xuất bản năm 2010;

– 65 năm Tài chính Việt Nam qua tư liệu và hình ảnh – Xuất bản năm 2010.

– Đồng chí Hoàng Anh – Cuộc đời và Sự nghiệp cách mạng – Xuất bản năm 2012;

– Gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô và những cống hiến cho nền Tài chính cách mạng Việt Nam  – Xuất bản năm 2013.

– Đồng chí Đặng Việt Châu: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng – Xuất bản năm 2014.

VII. NHỮNG THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Liên tục trong chặng đường xây dựng và phát triển của mình, Tạp chí Tài chính đã hoàn thành xuất sắc yêu cầu và nhiệm vụ được Bộ Tài chính đặt ra, cụ thể:

–  Đã bám sát được các định hướng chung của Lãnh đạo Bộ về công tác tuyên truyền, kịp thời chuyển tải đầy đủ những chủ trương đường lối, chính sách tài chính lớn của Đảng, Nhà nước và của Ngành để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nắm bắt và nhận thức đầy đủ hơn về lĩnh vực tài chính, đồng thời động viên, khuyến khích mọi người đồng tình ủng hộ, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách tài chính của Đảng, Nhà nước.

– Số lượng, chất lượng các bài viết mang tính chất nghiên cứu, trao đổi lý luận về nghiệp vụ tài chính có chất lượng ngày càng được tăng cường, thông qua đó góp phần giúp cho Lãnh đạo Bộ và mọi đơn vị chức năng trong Bộ kiểm tra lại chất lượng các chính sách, chế độ tài chính đã ban hành, kịp thời điều chỉnh, nghiên cứu bổ sung sửa đổi hoặc đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng văn bản ban hành cũng như công tác quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Tài chính.

– Nhiều bài viết trên Tạp chí Tài chính đã giúp cho cán bộ ngành Tài chính nói riêng và xã hội nói chung có những luận cứ để hiểu một cách sâu sắc về lý luận tài chính, đặc biệt giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, nghiên cứu sinh, sinh viên… có những tài liệu quý giá cho công việc của mình.

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới đất nước, Tạp chí Tài chính đã có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Tài chính nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung. Tạp chí Tài chính luôn đi đầu trong việc tuyên truyền những chính sách mới, góp phần đưa chính sách, chế độ vào cuộc sống; Tạp chí Tài chính đã bám sát các vấn đề trọng tâm thời sự của nền kinh tế, tổ chức tuyên truyền sâu rộng tiến trình đổi mới để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đồng thời, có nhiều bài viết bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ trong và ngoài Ngành. TCTC thực sự trở thành nhịp cầu nối giữa lý luận và thực tiễn trên các lĩnh vực: thuế, lãi suất, tỷ giá, giá cả, ngân sách nhà nước, đầu tư…

Hiện nay, Tạp chí Tài chính đã tập hợp được một đội ngũ cộng tác viên là đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý về kinh – tế tài chính trong và ngoài Ngành, trở thành nơi tập trung tư tưởng, trí tuệ của các chuyên gia kinh tế hàng đầu, nơi công bố các công trình nghiên cứu kinh tế – tài chính có giá trị lý luận và thực tiễn, được dư luận quan tâm và đánh giá cao.

Tạp chí Tài chính luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Tài chính; đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên luôn thể hiện được lập trường tư tưởng vững vàng và phẩm chất của người làm báo cách mạng, có trình độ nghiệp vụ và thực tiễn, đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và trong tương lai.

Tạp chí Tài chính được Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông), Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Tài chính và đông đảo bạn đọc đánh giá cao, xứng đáng là một Tạp chí chuyên ngành kinh tế – tài chính hàng đầu của cả nước.

Với những thành tích đạt được, Tạp chí Tài chính đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý:

Năm 1983, được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba;

Năm 1998, được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì;

Năm 2003 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất;

Năm 2013 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba;

Nhiều cán bộ, biên tập viên của Tạp chí Tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;

Tập thể Tạp chí Tài chính và các phòng ban, cá nhân liên tục được Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiều cấp ngành, trao tặng bằng khen  và  các danh hiệu thi đua cao quý khác.

Chi bộ Tạp chí Tài chính liên tục được Đảng uỷ Bộ Tài chính công nhận Chi bộ Trong sạch, Vững mạnh; Nhiều đảng viên của Chi bộ Tạp chí Tài chính vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của cấp trên trao tặng.