Góp phần nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới thông qua phát triển ngành thủ công mỹ nghệ mây tre lá

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, lao động thủ công là lĩnh vực bị tác động nhiều nhất, rất dễ bị tổn thương trong điều kiện phát triển KT thị trường và HNQT. Trong khi đó, phát triển nông nghiệp và nông thôn đóng vai trò hết sức quan trọng trong ổn định chính trị, XH, an ninh-quốc phòng của đất nước, đặc biệt đối với Việt Nam với trên 70% dân số làm nông  nghiệp và lao động thủ công. Do vậy, Nhà nước cần có chính sách và giải pháp hỗ trợ nông dân, trước hết là áp dụng các biện pháp hỗ trợ mà WTO không cấm như hỗ trợ kỹ thuật, đào  tạo nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Nhà nước cần phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống an sinh XH trên phạm vi cả nước để giải quyết các vấn đề liên quan đến bất bình đẳng trong thu nhập, mất việc làm, phá sản do rủi ro thương mại trong lĩnh vục nuôi trồng và SX hàng TCMN mây tre lá. (i) Cần  có  những chính sách riêng, hợp lý đối với từng đối tượng, chẳng hạn, chính sách tái tạo nghề đối với những lao động không có việc làm và thay đổi ngành nghề để giúp họ chuyển đổi sang những ngành nghề khác. (ii) Chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với  những người  không  có khả năng lao động thông qua các chương trình đầu tư XH để giúp họ có những kỹ năng tối cần thiết trong một nền KT hiện đại.

Nhà nước cũng cần xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn dài hạn theo hướng hiện đại, bảo đảm phát triển hài hòa ba vấn đề KT, XH và MT. Trong đó, cần thực hiện chính sách ưu tiên hỗ trợ vùng sâu vùng xa như tăng đầu tư từ ngân sách nông nghiệp, giảm đóng góp cho nông dân, đầu tư hệ thống an sinh XH ở các làng nghề. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các nước càng phát triển thì hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp và nông thôn càng nhiều, góp phần bảo đảm cân đối về phát triển KT giữa các ngành, giữa các vùng và giảm bớt chênh lệch giàu nghèo. Để thực hiện được chính sách này, cần phải có cơ chế để tăng cường sự phối hợp của các bộ, ngành, các địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn, phải quan tâm đến các vấn đề XH và MT.  Nhà nước cần phải thiết lập một cơ chế kiểm tra, giám sát liên ngành trong việc thực hiện mục tiêu PTBV.

Hỗ trợ các cơ sở SX hàng TCMN mây tre lá sử dụng nhiều lao động trong trường hợp có biến động xấu xảy ra như khủng hoảng KT toàn cầu, thiên tai mất mùa, dịch bệnh… Đồng thời, cần tăng cường công tác dự báo TT để hạn chế tối đa thiệt hại đối với người nuôi trồng NVL và SX hàng TCMN mây tre lá.

Tăng cường các mối liên kết, tạo các vùng SX có quy mô lớn, tăng năng lực cạnh tranh tổng thể của ngành trên TT quốc tế. Đặc biệt chú trọng vào yếu tố người dân tộc   thiểu số và miền núi là cái nôi phát triển mây tre của cả nước. Phát triển các mối liên kết  dọc và ngang nhằm tạo điều kiện nâng cao năng lực và tiếng nói cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số.