Hà Tĩnh trong chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp địa phương

Trên cơ sở nghiên cứu mô hình và kinh nghiệm thực tế của các địa phương, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Hà Tĩnh trong hoạt động marketing địa phương lấp đầy KCN địa phương như sau:

Marketing địa phương lấp đầy KCN địa phương không thể tách rời với hoạt động marketing phát triển công nghiệp của quốc gia và khu vực. Như vậy, mọi chính sách và chiến lược của tỉnh đề ra phải dựa trên các chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia và xu hướng phát triển công nghiệp của khu vực.

Muốn markting được thực hiện tốt, phải có sự trực tiếp quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh qua đó ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác Hội nhập kinh tế quốc tế và cụ thể hóa trong Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại, cũng như trong Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của tỉnh.

Cần quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, đẩy mạnh đào tạo lao động; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, tập trung vào các đối tác chiến lược, các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài là các chủ đầu tư dự án thuộc các ngành công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn.

Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của mình cùng với chủ trương phát triển công nghiệp thông qua thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Thường xuyên lắng nghe và giải quyết những kiến nghị, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Chuyển đến các nhà đầu tư thông điệp định vị của tỉnh, các tài liệu liên quan đến quy hoạch, các chính sách cải thiện môi trường đầu tư, những ưu đãi về thuế và giá thuê đất; tập trung vào những điểm mạnh, những lợi thế.

Marketing địa phương lấp đầy KCN địa phương không thể không quan tâm tới giải quyết các vấn đề về môi trường, các vấn đề xã hội, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.