Hạch toán kế toán nghiệp vụ uỷ nhiệm thu hộ, chi hộ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thanh toán thu hộ, chi hộ các ngân hàng hoặc đơn vị ngân hàng hạch toán:

1. Tại ngân hàng hoặc đơn vị ngân hàng phát sinh nghiệp vụ:

– Nếu là thu hộ đơn vị NH khác, ghi:

Nợ: TK khách hàng
Có: TK thu chi hộ giữa các ngân hàng

– Hoặc ngược lại, nếu là chi hộ đơn vị NH khác.

2. Tại đơn vị NH kết thúc nghiệp vụ:

+ Đối với khoản NH khác đã thu hộ:

Nợ: TK thu chi hộ giữa các ngân hàng
Có: TK khách hàng

+ Hoặc ngược lại, đối với khoản NH khác đã chi hộ
Định kỳ 2 ngân hàng hoặc đơn vị ngân hàng phải đối chiếu doanh số phát sinh và số dư TK thu chi hộ để thanh toán cho nhau số chênh lệch và tất toán số dư TK này.