Hạch toán khi hàng và hóa đơn cùng về một lúc

Hạch toán khi hàng và hóa đơn cùng về một lúc
Đánh giá bài viết

Nợ 152, 153

Nợ 133

Có 111, 112, 131

Lưu ý:

+Nếu có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì cần xác định thời điểm ng ta giảm giá hay chiết khấu cho mình, lúc đã nhận hàng về rồi, hay ngay tại lúc mua hàng luôn để ghi cho đúng. Nếu được giảm giá/ chiết khấu ngay lúc mua thì ghi nghiệp vụ trên vs giá đã trừ giảm giá/ chiết khấu. Nếu sau khi mua chở hàng về mới được giảm giá/ chiết khấu thì ghi đảo ngược nghiệp vụ trên (phần giảm giá/ chiết khấu).

+Trường hợp có chiết khấu thanh toán: (ng mua thanh toán tiền trong 1 khoảng thời gian qui định sẽ được hưởng 1 khoản chiết khấu)

Nợ 331

Có 111, 112

Có 515 (Doanh thu tài chính)