Hạch toán khi hóa đơn về trước hàng

Kế toán ghi nhận theo nguyên tắc có thực mới ghi nên khi mới chỉ nhận hóa đơn mà chưa có hàng nó sẽ:

-Lưu hóa đơn đó chưa ghi sổ

-Nếu trong tháng hàng về à căn cứ HĐ sẽ ghi nhận

-Nếu cuối tháng hàng vẫn chưa về thì ghi:

Nợ 151 (hàng đang đi đường)

Nợ 133

Có 111, 112, 131

Khi sang tháng sau hàng về thì:

Nợ 152, 153,.. ( tùy là nó nhập cái gì về)

Có 151