Hạch toán nghiệp vụ bán hàng nội bộ

Bán hàng cho các đơn vị thành viên trong cùng một Công ty, Tổng công ty

– Khi xuất hàng hoá chuyển đi cho các cơ sở nội bộ, kế toán ghi nhận các bút toán sau:

<1> Phản ánh tổng giá thanh toán của hàng tiêu thụ nội bộ:

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK111, 112, 136(1368)…: Tổng giá thanh toán của hàng tiêu thụ nội bộ
Có TK512(5121): Doanh thu bán hàng nội bộ (không gồm thuế GTGT)
Có TK3331(33311): Thuế GTGT phải nộp

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các đối tượng không chịu thuế GTGT:

Nợ TK111, 112, 136(1368)…: Tổng giá thanh toán của hàng tiêu thụ nội bộ
Có TK512(5121): Doanh thu bán hàng nội bộ (gồm cả thuế GTGT)

<2> Phản ánh trị giá vốn của hàng xuất bán:

Nợ TK632: Trị giá vốn của hàng bán
Có TK156(1561): Trị giá thực tế của hàng xuất kho

Các nghiệp vụ khác liên quan đến hàng hoá tiêu thụ trong nội bộ (nếu có phát sinh) được hạch toán tương tự như tiêu thụ hàng hoá bên ngoài.