Hạch toán trường hợp tăng vốn bằng cách gọi thêm vốn góp của cổ đông hiện có

Đánh giá bài viết

Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty cổ phần có thể tiền hành tăng vốn bằng cách huy động thêm vốn góp của các cổ đông hiện có. Công việc này có thể thực hiện theo một trong các cách sau:

–   Thu hồi cổ phiếu, sau đó phát hành cổ phiếu mới với mệnh giá cổ phiếu cao hơn.

–   Thu hồi cổ phiếu, sau đó đóng dấu mệnh giá cổ phần mới cao hơn.

–   Cấp bổ sung cổ phiếu cho cổ đông tương ứng với số cổ phần tăng thêm.

Số vốn tăng thêm này các cổ đông phải góp bổ sung tương ứng với số cổ phần mà mình nắm giữ.

Việc tăng vốn bằng cách huy động thêm vốn góp của cổ đông hiện tại được thực hiện theo quy trình kế toán sau:

–  Phản ánh số cổ phần mà cổ đông cam kết góp thêm: Nợ TK138 (1388) – Phải thu cổ đông cam kết góp vốn

Có TK411 (4111 – Vốn cổ phần đăng ký mua)

–  Phản ánh số vốn mà cổ đông đã góp: Nợ TK111, 112, 152, 156, 211, 213…

Có TK138 (1388) – Phải thu cổ đông cam kết góp vốn

–   Kế toán kết chuyển số vốn đăng ký thành vốn cổ phần của công ty khi các cổ đông đã hoàn thành việc góp vốn bổ sung:

Nợ TK411 (4111 – Vốn cổ phần đăng ký mua) Có TK411 (4111 – Vốn cổ phần)