Hạch toán xuất hàng hóa thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho công nhân viên

* Trường hợp xuất hàng hoá thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho công nhân viên

Theo chế độ hiện hành, khi doanh nghiệp xuất hàng hoá để thanh toán lương, thưởng và các khoản khác cho công nhân viên, kế toán phải lập Hoá đơn GTGT hay Hoá đơn bán hàng giống như các trường hợp xuất bán hàng hoá khác cho khách hàng. Do vậy, về mặt hạch toán, khi phát sinh nghhiệp vụ này, kế toán sẽ ghi các bút toán sau:

<1> Phản ánh doanh thu của hàng hoá dùng để trả lương, thưởng và các khoản khác cho công nhân viên:

– Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán ghi:

Nợ TK334: Tổng giá thanh toán của hàng hoá dùng để trả lương
Có TK511(5111): Doanh thu của hàng xuất trả lương (không gồm thuế GTGT)
Có TK333(33311): Thuế GTGT phải nộp

– Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các đối tượng không chịu thuế GTG, kế toán ghi:

Nợ TK334: Tổng giá thanh toán của hàng hoá dùng để trả lương
Có TK511(5111): Doanh thu của hàng xuất trả lương (gồm cả thuế GTGT)

<2> Phản ánh trị giá thực tế của hàng thanh toán:

Nợ TK632: Tập hợp giá vốn của hàng xuất
Có TK156(1561): Trị giá thực tế của hàng xuất kho


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • cách hạch toán nghiệp vụ xuất hàng hoá để trả lương cho cho nhân viên
  • khi xuất hàng hóa trả lương cho nhân viên
  • ,