Hành vi xã hội và chuẩn mực xã hội

I. HÀNH VI XÃ HỘI

Khi nói hành  vi xã hội cần phải hiểu rõ mối quan hệ cặt chẽ giữa cá nhân và xã hội. Hành vi cá nhân tuyệt nhiên không phải là một sản phẩm của một sự tùy tiện hay tự do, mà nó bao giờ cũng phát triển trong một hệ thống những mối quan hệ xã hội, chịu sự chế uớc của điều kiện xã hội, lịch sử

Khi đề cập hành vi xã hội chúng ta cũng chỉ ra có hành vi xã hội của cá nhân và hành vi xã hội của tập the. Hành vi xã hội tập thể là hành vi của một nhóm xã hội trong xã hội tổng thể ( gia đình, công đòan, Đảng)

II.CHUẨN MỰC XÃ HỘI

Chuẩn mực xã hội là một trong những phương tiện định hướng hành vi, kiểm sóat hành vi cá nhân, và hành vi xã hội của một người hay một nhóm xã hội. Chuẩn mực xã hội là một yếu tố không thể thiếu được của quản lý xã hội .

Chuẩn mực xã hội điều chỉnh hành vi của con người, nhưng nó chỉ điều chỉnh hành vi liên quan tới  mối quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể và giữa tập thể với nhau.

          Chuẩn mực xã hội đó là những quy tắc,  những yêu cầu xã hội đối với cá nhân, các quy tắc, các yêu cầu này có thể ghi thành văn bản, đạo luật, điều luật, điều lệ, văn bản pháp quy, hoặc là những yêu cầu có tính ước lệ trong một cộng đồng nào đó mà mọi nguời thừa nhân.

Nội dung của  chuẩn xã hội nói chung luôn có 3 thuộc tính là: Tính lợi ích, tính bắt buộc, và sự thực hiện trên thực tế hành vi của con người. Trong 3 thuộc tính đó thì tính lợi ích là căn bản nhất nó đảm bảo cho sự tồn tại của công đồng       Có thể phân chia chuẩn mực xã hội thành các loại sau:

-Hệ thống chuẩn mực Luật pháp: là một loại chuẩn mực mang tính phổ cập. Đây là một hệ thống quy tắc xử sự chung cho hành vi con người và được ghi thành văn bản . Sự sai lệch hành vi nay sẽ bị trừng phạt. .

– Hệ thống chuẩn mực đạo đức: đây là loại chuẩn mực được phần lớn mọi người thừa nhận, nhưng phần lớn không được ghi thành văn bản, loại chuẩn mực này linh động hơn luật pháp nếu bị lên án nhưng không bị trừng phạt. Sự tác động và tính hiệu lực của hệ thống chuẩn mực đạo đức chủ yếu thông qua dư luận xã hội.

-Hệ thống chuẩn mực theo phong tục truyền thống : Là loại chuẩn mực củng cố những mẫu mực ứng xử  chủ yếu là những quy tắc sinh hoạt công cộng của con người đã hình thành trong lịch sử và được đại đa số các thành viên trong cộng đồng chấp nhận. Phong tục tập quán được miêu tả một cách rõ ràng và nhất quá, tạo nên khuôn mẫu cho mọi xử sự, hành vi của các thành viên công đồng  thực hiện tương đối ổn định và bền vững

-Chuẩn mực thẩm mỹ: Những chuẩn mực này củng cố quan niệm cái đẹp và cái xấu trong sáng tạo nghệ thuật, trong hành vi đạo đức, trong sinh họat hàng ngày xủa xcon người trong xã hội. Các chuẩn mực thẩm mỹ thường mang ít nhiều tính chất chủ quan.

– Chuẩn mực chính trị: Hệ thống chuẩn mực chính trị là lạoi chuẩn mực điều chỉnh hành vi cũa chủ thể trong đời sồng chính trị. nó điều tiết quan hệ của ccác giai cấp, đảng phái, giữa các cộng đồng trong xã hội. Hệ thống chuẩn mực chính trị được thể hiện trong loại chuẩn mực khác như: chuẩn mực luật pháp, chuẩn mực tổ chức xã hội, một phần trong chuẩn mực đạo đức.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • chuẩn mực xã hội
  • các hanh vi chuẩn mực
  • chuẩn mực xã hội ngầm ẩn
  • những quy tắc chuản mực trong xã hội hiện nay của con ngừoi vs nhau
  • ,