Hệ thống bộ máy tổ chức của ngành thủy sản

Hệ thống bộ máy tổ chức của ngành thủy sản
Đánh giá bài viết

 

Bộ Thuỷ sản là cơ quan quản lý nhà nước trung ương của ngành thuỷ sản Việt Nam. Bộ trưởng thuỷ sản là thành viên của Chính phủ. Giúp việc cho bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước có các Thứ trưởng và các cơ quan tham mưu: Vụ nghề cá, Cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Tổ chức cán bộ và lao động, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ phát chế, Vụ Tài chính Kế toán, Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

Cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và hệ thốn 31 chi cục tại các địa phương có nhiệm vụ tham mưu xây dựng chính sách, trực tiếp chỉ đạo và thanh tra công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

Trung tâm kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản (NAFIQACEN), gồm Văn phòng Trung tâm và 6 chi nhành trọng điểm nghề cá thực hiện chức năng là cơ quan thẩm quyền của Việt Nam về kiểm soát, bảo đảm an toàn vệ sinh chất lượng sản phẩm thuỷ sản.

Trung tâm khuyến ngư Trung ương, có Văn phòng đai diện tại thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống các Trung tâm khuyến ngư, khuyến nông tại các tỉnh,thành phố trong cả nước thực hiện chuyển giao kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ, phổ biến thông tin giúp nông ngư dân phát triển sản xuất thuỷ sản tại mọi địa phương, mọi thành phần kinh tế. Tại các tỉnh ven biển, cơ quan quản lý thuỷ sản địa phương và các Sở Thuỷ sản trực thuộc UBND tỉnh, thành phố, chịu sự quản lý chuyên ngành của Bộ Thuỷ sản.

Tại các tỉnh không có biển, cơ quan quản lý thuỷ sản được đặt trong Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường Đại học Thuỷ Sản – Nha Trang, Khoa Thuỷ sản (Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh), các trường Trung học Thuỷ sản 1,2 và 4 tại các đơn vị chịu trách nhiệm chính đào tạo nguồn nhân lực cho ngành.

Trong hệ thống bộ máy của ngành thuỷ sản còn có các cơ quan khoa học và các cơ quan thông tin, báo chí. Các tổ chức chính trị xã hội và nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong tổ chức, động viên lao động nghề cá, các doanh nghiệp phát triển sản xuất – kinh doanh, đồng thời tham gia vào công tác quản lý Nhà nước của ngành. Các tổ chức đó là:

– Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam với 67.000 đoàn viên.

– Hội nghề cá Việt Nam

– Hội hiệp chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam.