Hệ thống chỉ số đánh giá liên quan đến tăng trưởng xanh

Từ những nghiên cứu về các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX hiện có trong Chương 2, luận án tổng hợp 9 nguồn dữ liệu về các chỉ số từ các nghiên cứu. Tổng hợp   9 nguồn dữ liệu về chỉ số đánh giá.

Bảng 4.1 là cơ sở dữ liệu phục vụ sàng lọc từ lý luận về chỉ số liên quan đến TTX. Từng nguồn chỉ số, khía cạnh và chỉ số được chỉ ra cụ thể