Hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển xuất khẩu nông sản theo chiều rộng

Sản lượng xuất khẩu

Đây là chỉ tiêu định lượng phản ánh khối lương hàng nông sản được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài của doanh nghiệp. Sản lượng tiêu thụ thể hiện cho năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Sản lượng xuất khẩu lớn chứng tỏ quy mô doanh nghiệp lớn, năng lực sản xuất cao.

Để đánh giá sự thay đổi sản lượng hàng nông sản xuất khẩu, ta có thể dựa vào hai chỉ tiêu sau:

+) Mức tăng tuyệt đối của sản lượng xuất khẩu:

∆Q = Q1 – Q0

Trong đó:

∆Q là số lượng tăng tuyệt đối của sản lượng xuất khẩu kỳ hiện tại so với kỳ gốc Q1 là sản lượng hàng xuất khẩu ở kỳ hiện tại

Q0 là sản lượng hàng xuất khẩu ở kỳ gốc

Giá trị của ∆Q càng lớn thể hiện sự tăng lên càng mạnh sản lượng hàng nông sản xuất khẩu, sản lượng xuất khẩu năm sau cao hơn sản lượng xuất khẩu năm trước là tín hiệu tốt với xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

+ Tốc độ tăng trưởng sản lượng hàng nông sản xuất khẩu:

Tốc độ tăng trưởng sản lượng hàng nông sản xuất khẩu nhanh hay chậm thể hiện hiện trạng xuất khẩu ở từng thời kỳ. Nếu tốc độ tăng trưởng giảm sẽ báo hiệu tốc độ phát triển xuất khẩu hàng nông sản đang bị chững lại. Còn g tăng mạnh thể hiện sự bứt phá trong phát triển xuất khẩu hàng nông sản.

Mức độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản là đại lượng đo lường tổng giá trị của mặt hàng nông sản tham gia xuất khẩu được thống kê theo từng quý hoặc từng năm. Thông qua chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu có thể đánh giá được doanh số bán hàng xuất khẩu trong một đơn vị thời gian là bao nhiêu, từ đó có thể so sánh được mức độ tăng giảm giá trị xuất khẩu qua các thời kỳ. Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất trong việc đánh giá kết quả hoạt động xuất khẩu của bất kỳ một doanh nghiệp, tổ chức hay quốc gia nào.

Công thức tính:

M = P x Q

Trong đó:       M: Kim ngạch từ hoạt động xuất khẩu mặt hàng đó P : Giá bán mặt hàng đó trên thị trường xuất khẩu Q: Số lượng hàng hóa xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu của từng mặt hàng nông sản năm sau cao hơn năm trước trong kỳ nghiên cứu là tín hiệu tốt với xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào, kim ngạch xuất khẩu tăng có thể do: giá bán tăng của mặt hàng đó trên thị trường xuất khẩu hoặc lượng hàng xuất khẩu tăng, cả sự tăng lên về số lượng hay giá bán đều là tín hiệu tốt với xuất khẩu nông sản của CHDCND Lào trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

*) Mức tăng tuyệt đối kim ngạch xuất khẩu

∆M = Mt – M0

Trong đó

∆M : Sự thay đổi kim ngạch xuất khẩu

Mt : Kim ngạch xuất khẩu năm t

M0: Kim ngạch xuất khẩu năm gốc

Sự thay đổi kim ngạch xuất khẩu mang dấu + sẽ tốt, vì kim ngạch xuất khẩu năm sau tăng so với năm trước, cho thấy sự phát triển về xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

*) Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu

Trong đó:

g: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu

∆M: Sự thay đổi về quy mô của mặt hàng xuất khẩu

M0: Kim ngạch xuất khẩu năm gốc

Các chỉ tiêu M; ∆M và g thể hiện cho sự thay đổi về số lượng hay quy môcủa mặt hàng xuất khẩu. Các chỉ tiêu ∆M và g càng lớn thì sự thay đổi trong quy mô xuất khẩu càng cao, chứng tỏ việc xuất khẩu nông sản ngày càng tốt