Hiệu lực của bộ máy chính quyền cấp tỉnh về thực hiện giảm nghèo bền vững

GNBV, trong đó có vùng miền núi, là nhiệm vụ của Nhà nước và của toàn xã hội. Với vai trò là cơ quan quản lý kinh tế, xã hội trên địa bàn, CQCT thông qua kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh và qua các công cụ của mình để chủ động điều tiết  hợp lý các nguồn lực trên địa bàn vào thực hiện mục tiêu GNBV vùng miền núi. Để được bảo vệ và tạo điều kiện cho người nghèo vùng miền núi được phát triển, thì  CQCT xây dựng hệ thống giải pháp thiết thực như đầu tư hỗ trợ sản xuất cho địa phương và cụ thể cho các hộ nghèo, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo lập và sử dụng các quỹ cứu trợ xã hội hiệu quả. Trong quá trình GNBV vùng miền núi, CQCT chú trọng ngay từ khi xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển KT-XH, và phải xác định đây chính là nhiệm vụ trọng tâm.

Kinh nghiệm thế giới cho thấy không thể thiếu vai trò của CQCT trong công    tác GN nói chung và GNBV vùng miền núi nói riêng, vì người nghèo thường bị hạn  chế trong quá trình lao động sản xuất và tiếp cận các nguồn lực,  thậm chí họ khó bảo  vệ được các lợi ích và quyền lợi của mình từ những lợi ích do quá trình phát triển KT-XH tạo ra.  CQCT đóng  một  vai trò cốt lõi quan trọng và có trách nhiệm trong  việc giải quyết các vấn đề trên.

Hiệu lực của bộ máy thực hiện GNBV vùng miền núi có vai  trò rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ GNBV vùng miền núi, đó là, xác định chiến lược, kế hoạch và ban hành các chính sách về GNBV vùng miền núi. Hiệu lực của bộ máy thực hiện GNBV vùng miền núi có tác động trên cả hai mặt:

Thứ nhất, hiệu lực của bộ máy CQCT về thực hiện GN  bền vững vùng miền  núi thấp, nên xác định chiến lược, kế hoạch và ban hành các  chính sách  về GNBV vùng miền núi không phù hợp với điều kiện miền núi,  do đó các nguồn lực để thực  hiện GNBV vùng miền núi được huy động và sử dụng không hiệu quả. Vì vậy, thực hiện GNBV vùng miền núi không hiệu quả;

Thứ hai, liệu lực của bộ máy CQCT về thực hiện GNBV vùng miền núi cao, nên xác định chiến lược, kế hoạch và ban hành các chính sách về GNBV vùng miền núi phù hợp với điều kiện miền núi, do đó, các nguồn lực để thực hiện GNBV vùng  miền  núi được huy động và sử dụng hiệu quả. Vì vậy, thực hiện GNBV vùng miền núi như mong muốn.