Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ Hải Phòng

Khoa học, công nghệ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 có vai trò quan trọng, quyết định đến năng lực cạnh tranh và thành công của doanh nghiệp, nhưng đây lại là vấn đề khó, phức tạp và khá tốn kém với doanh nghiệp, đặc biệt với các doanh nghiệp NVV, doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy, các quốc gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế đều dành ưu đãi về chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ ít bị hạn chế trong các chính sách hỗ trợ của Nhà nước với các doanh nghiệp theo lộ trình hội nhập và cam kết quốc tế.

 • Với Chính phủ Trung ương
  • Cần sớm xây dựng và ban hành chiến lược, chương trình hành động của Chính

phủ chủ động ứng phó cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0).

 • Xây dựng và ban hành các chính sách ưu đãi với mức ưu đãi mạnh hơn cho hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại (công nghệ sinh học, nano, sản xuất vật liệu mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…), quản lý hiện đại vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Rà soát hủy bỏ các quy định hỗ trực tiếp cho các doanh nghiệp theo các chương trình, dự án không còn phù hợp theo cam kết, quy định cam kết quốc tế khi hội nhập. Nghiên cứu chuyển các hỗ trợ sang hỗ trợ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh xã hội hóa trong việc huy động và sử dụng các quỹ phát triển khoa học công nghệ.
 • Với thành phố Hải Phòng
  • Từng bước hình thành và phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Có chính sách hỗ trợ để tỷ lệ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt trên 20% vào năm 2020. Giá trị giao dịch trên thị trường công nghệ tăng trung bình 25 – 30%/năm.
  • Phấn đấu đạt mục tiêu hằng năm có khoảng 30-35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Cùng với việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nâng cao quy mô, năng lực cạnh tranh, cũng cần quan tâm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để có thể tang mạnh số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, hoạt động kinh doanh hiệu quả.
  • Hình thành và đưa vào hoạt động Quỹ đổi mới công nghệ để tập trung đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm, hoàn thiện, đổi mới và chuyển giao công nghệ. Khuyến khích các doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để chủ động đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ.Ngân sách thành phố có thể hỗ trợ từ 20-30% vốn thành lập quỹ ban đầu của doanh nghiệp.
 • Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho nghiên cứu khoa học cần được tăng cường nhiều hơn và hướng nghiên cứu vào các vấn đề có liên quan đến việc sáng tạo, đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, các thông tin phục vụ đổi mới công nghệ. Đảm bảo tỷ lệ chi, chi hết và chi có hiệu quả mức 2% trên tổng vốn đầu tư công hàng năm cho KHCN
 • Bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Chương trình hỗ trợ ĐMCN của thành phố thực hiện các nội dung của chương trình.
 • Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư phát triển, kinh phí sự nghiệp, vốn ODA và viện trợ để hỗ trợ các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại các địa phương và thực hiện các nội dung của chương trình ĐMCN của thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhất là thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.
 • Một số giải pháp cụ thể:

+ Chính sách hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

 • Ban hành cơ chế để thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ: Hình thành và triển khai hoạt động của các cơ sở ươm tạo, triển khai sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực Nông nghiệp, công nghiệp và thủy sản. Tạo chính sách phù hợp và tạo hành lang để các doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu, Viện, Trường ĐH có thể trao đổi cung và cầu trong quá trình triển khai và thực hiện ĐMCN.
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin về công nghệ và thông tin thị trường. Hỗ trợ về thông tin cho các doanh nghiệp thông qua các hiệp hội ngành nghề, tạp chí, sách báo chuyên ngành.
 • Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư bộ phận R&D để tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, điều chỉnh chi phí hợp lý hơn, dẫn tới tăng tỷ lệ cạnh tranh của sản phẩm.
 • Dành nhiều ưu đãi cho các dự án lĩnh vực điện tử sử dụng công nghệ cao, có sử dụng năng lượng sạch, có khả năng tái tạo vật liệu đã qua sử dụng, công nghệ sinh học và đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.
 • Nâng cấp sàn giao dịch công nghệ thành phố:
 • Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tạo ra những sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp bằng cơ chế, chính sách thích hợp nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
 • Thành lập Quỹ hỗ trợ đổi mới công nghệ (từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn khác) để phát triển hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ trong các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ, các viện nghiên cứu, các trường đại học. Nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản trong các trường đại học. Phát triển các nhóm nghiên cứu trẻ có tiềm năng trong các trường đại học, các viện nghiên cứu.
 • Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và chuyển giao công nghệ. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

+ Các chính sách liên quan đến tăng cường trợ giúp, hỗ trợ các hoạt động Sở hữu công nghiệp:

 • Hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân trong việc tạo lập, xác lập các đối tượng sở hữu công nghiệp,sáng chế, giải pháp hữu ích; kiểu dáng công nghiệp; nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu đăng ký ra nước ngoài.
 • Hỗ trợ xây dựng và triển khai các dự án bảo vệ và nâng cao giá trị tài sản trí tuệ đối với các nhãn hiệu của địa phương dưới hình thức nhãn hiệu tập thể.
 • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách, chiến lược phát triển nhãn hiệu của Hải Phòng.
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu biểu của Hải Phòng khai thác, áp dụng thông tin sáng chế và bảo hộ, khai thác sáng chế nhằm giúp các doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Hải Phòng và Việt

+ Các chính sách và hỗ trợ về hoạt động đăng ký nhãn hiệu

 • Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu xem xét và rà soát lại chiến lược xuất khẩu trong thời gian tới. Những mặt hàng xuất khẩu nào chưa có nhãn hiệu hoặc đã có nhãn hiệu nhưng chưa được đăng ký bảo hộ tại các thị trường xuất khẩu thì cần phải khẩn trương xây dựng nhãn hiệu và làm thủ tục đăng ký tại các nước đó.
 • Đối với những sản phẩm nông sản địa phương có tính chất đặc sản của một vùng, làng nghề truyền thống cần khẩn trương hướng dẫn trợ giúp các doanh nghiệp, các hộ nông dân phối hợp với nhau để xây dựng và tiến hành các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận hoặc chỉ dẫn địa lý cho đặc sản địa phương, làng nghề đó.
 • Các sản phẩm mang tính chất sáng tạo của các tổ chức, cá nhân có mẫu mã, kiểu dáng độc đáo cần khẩn trương làm thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích để bảo vệ thành quả sáng tạo của doanh nghiệp. Đặc biệt cần phải tăng cường, thúc đẩy hoạt động sáng tạo ở các trường đại học, viện nghiên cứu để tạo ra những tài sản trí tuệ mới mang lại sự phát triển và lợi ích cho thành phố.

+ Các chính sách hỗ trợ xây dựng khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Hải Phòng.

Xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Hải Phòng có tiềm năng phát triển hoạt động khởi nghiệp, trong đó hỗ trợ một phần kinh phí sửa chữa và áp dụng mức phí ưu đãi trong khai thác cơ sở hạ tầng (diện tích, không gian sẵn có) tại các địa điểm thuận lợi cho cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ưu tiên khu vực gần các trường đại học, tổ chức kinh tế, tài chính; hỗ trợ kinh phí lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ Internet miễn phí trong Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thu hút tư nhân đầu tư sửa chữa, trả phí khai thác cơ sở hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cần thiết và tổ chức quản lý, khai thác Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cung cấp các dịch vụ đào tạo, huấn luyện, tư vấn; kết nối đầu tư, khách hàng; cung cấp nguồn nhân lực, không gian làm việc, thiết bị dùng chung cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cụ thể, hỗ trợ một phần kinh phí mua bản quyền chương trình đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo trình khởi nghiệp đã được nghiên cứu, thử nghiệm thành công trong nước, quốc tế cho một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh; hỗ trợ một phần kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai các khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp tại một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh.