Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn cần đảm bảo duy trì tính linh hoạt tài chính

Thị trường tài chính trong điều kiện Việt Nam là một thị trường có mức độ ổn định thấp, chi phí tài trợ thường có sự dao động mạnh qua các thời kỳ, chính vì vậy, việc huy động vốn đúng thời điểm có lãi suất hợp lý hoặc phát hành cổ phiếu với giá tốt sẽ đem lại lợi ích to lớn cho các công ty. Điều này đòi hỏi các DN cần tránh vay nợ hết công suất của mình nhằm duy trì tính linh hoạt tài chính, có những dự báo để định thời điểm huy động vốn đem lại chi phí huy động vốn thấp và từ đó góp phần gia tăng tỷ suất sinh lời cho cổ đông. Bên cạnh đó, để tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn vay, các công ty cần nâng cao xếp hạng tín nhiệm của mình.