Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn cần đảm bảo khả năng thanh toán trong dài hạn

Chính sách cơ cấu nguồn vốn là một chính sách có ảnh hưởng dài hạn đến kết quả kinh doanh của công ty. Chính vì vậy, nếu một DN theo đuổi một hệ số nợ vay cao, dẫn đến rủi ro tài chính lớn, hoạt động kinh doanh khó khăn có thể dẫn đến việc dòng tiền không đủ để chi trả các nghĩa vụ tài chính, có thể khiến cho công ty mất khả năng thanh toán thậm chí đưa đến sự phá sản công ty. Phá sản là một thảm họa với cổ đông vì điều đó đồng nghĩa với việc thanh lý tài sản giá rẻ, cổ đông gần như không còn nhận được gì sau khi đã chia cho các chủ nợ và cổ đông ưu đãi. Do đó, việc hoạch định cơ cấu nguồn vốn cần phải lường đến những rủi ro trong kinh doanh, đặc biệt là sự sụt giảm bất ngờ giá sản phẩm đầu ra dẫn đến công ty bị thua lỗ trong ngắn hạn hoặc chi phí đầu vào tăng cao trong khi không thể tăng giá bán sản phẩm đầu ra. Mục tiêu này chỉ ra DN không nên huy động một tỷ trọng quá mức vốn vay, duy trì hệ số nợ trong khả năng kiểm soát, chú trọng các biện pháp quản trị rủi ro lãi suất.