Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn dựa trên cơ sở chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp

Chiến lược cạnh tranh là tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của DN, lựa chọn cách thức hoặc phương hướng hành động và phân bổ các tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó. Điều này có nghĩa là, chiến lược cạnh tranh chính là kế hoạch hành động tổng thể và khái quát nhất chỉ ra định hướng cho công ty đi đến mục tiêu là tối đa hóa giá trị DN trong dài hạn. Việc thực hiện thành công chiến lược cạnh tranh đòi hỏi DN phải thực hiện hàng loạt các khoản đầu tư, từ đó, đặt ra những yêu cầu về nguồn lực tài chính đáp ứng các kế hoạch đó. Chính vì vậy, cơ sở trực tiếp và dài hạn cho việc hoạch định cơ cấu nguồn vốn là chiến lược cạnh tranh của DN.

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, mối quan hệ giữa cơ cấu nguồn vốn và chiến lược cạnh tranh là mối quan hệ mang tính chất hai chiều, theo đó, những giới hạn về năng lực huy động vốn và an toàn tài chính cũng ràng buộc khả năng lựa chọn chiến lược của công ty. Những chiến lược tăng trưởng quá tham vọng và vượt quá khả năng huy động vốn hoặc sử dụng nợ vay với hệ số quá cao đều tiềm ẩn rủi ro tài chính lớn và có thể dẫn đến sự thất bại.