Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn nhằm mục tiêu huy động vốn đầy đủ kịp thời với chi phí hợp lý

Chiến lược cạnh tranh được triển khai thực hiện thông qua hàng loạt các kế hoạch đầu tư dài hạn của DN. Nhằm thực thi thành công chiến lược cạnh tranh, quản trị cơ cấu nguồn vốn cần đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời nguồn vốn để thực hiện các dự án tốt đem lại giá trị hiện tại thuần dương (NPV > 0). Xét theo khía cạnh này, năng lực tài trợ sẽ có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn trong dài hạn của DN. Bên cạnh đó, một trong những khía cạnh rất quan trọng khi huy động vốn là chi phí sử dụng vốn. Việc huy động được các nguồn vốn dài hạn với chi phí hợp lý sẽ giúp tiết kiệm chi phí tài chính và góp phần nâng cao kết quả kinh doanh trong dài hạn.