Hoàn thiện lập dự toán chi phí xây lắp cầu, đường

* Các yêu cầu khi lập dự toán CPXL cầu, đường

Trên cơ sở ĐMCP nội bộ, các DNXL tiến hành lập dự toán CPXL. Dự toán CPXL là công cụ quan trọng giúp cho TCTXDCTGT kiểm soát tốt đƣợc CPXL trong quá TCTC. Do vậy, khi lập dự toán CPXL cần tuân thủ các yêu cầu:

  • Đảm bảo tính thống nhất trong kỳ, DTCP đƣợc lập trên cơ sở giá trúng thầu và ĐMCP nội bộ.
  • Nên quy định thống nhất phƣơng pháp lập DTCP cho các CT/HMCT chủ yếu là phân tích đơn giá trên cở sở hồ sơ thiết kế, biện pháp TCTC, điều kiện thực tế thi công CT/HMCT.
  • Tổ chức lập dự toán CPXL theo phƣơng pháp phân tích giá bán làm cơ sở phục vụ cho công tác đấu thầu, phân tích đơn giá dự thầu, xét thầu, chấm thầu đảm bảo khách quan, phù hợp. Đây cũng là phƣơng pháp tiếp cận thông lệ quốc tế để có đƣợc những dự toán phù hợp giữa hồ sơ thiết kế và thực tế thi công.

Quá trình lập dự toán CPXL như sau:

* Cơ sở lập dự toán CPXL cầu, đường:

+ Căn cứ những thông tƣ, nghị định văn bản hƣớng dẫn của Nhà nƣớc, của tỉnh, thành phố ban hành.

+ Khối lƣợng công tác: Khi lập DTCP cho CT/HMCT riêng biệt thì KLCVXD đƣợc xác định theo khối lƣợng trên thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế TCTC để nắm đƣợc tiến độ thi công, biện pháp TCTC các hạng mục công việc, các loại máy thi công.

+ Hợp đồng giữa chủ đầu tƣ và công ty (Giá dự toán trúng thầu);

+ ĐMCP nội bộ cho các KMCP:

Để giúp cho các TCTXDCTGT có thể KSCP tốt, tác giả đề xuất lập  dự toán CPXL linh hoạt theo khối lƣợng thực hiện và linh hoạt theo biến số về giá.